PROJEKT PROEVAL

Evidence-Based řízení programů podpory VaVaI, zefektivnění analytické a datové podpory Technologické agentury České republiky.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zkvalitnění interního řízení programů podpory výzkumu, vývoje a inovací rozpracováním postupů hodnocení (evaluací) programů směrem k Evidence-Based Policy, tedy postupech založených na faktech. V širším socioekonomickém kontextu představuje důležitou součást hodnocení také hodnocení dopadů programů v dlouhodobém horizontu. Kvalita hodnocení přitom vychází z dostupných dat a možnosti jejich vytěžování. Důležitou roli v projektu tedy hraje zajištění systému sběru dat v dostatečném rozsahu, detailu a kvalitě.
Cíle má být v projektu dosaženo zejména zefektivněním analytické a datové podpory činností TA ČR ve smyslu zvýšení znalostí a dovedností pracovníků TA ČR. V projektu bude dále podpořen rozvoj interních nástrojů pro kvalifikované rozhodování o efektivním využívání prostředků podpory VaVaI. Projekt byl koncipován na základě výstupů a doporučení vyplývajících z realizace klíčové aktivity „Nastavení analytických služeb“ v rámci projektu „Zefektivnění TA ČR“ a umožní na tento projekt navázat a dále jej rozvinout.Co je výstupem projektu?

Hlavní výstupy projektu budou sloužit především pro interní účely TA ČR, mohou být však také využity jako podklady například pro ostatní poskytovatele podpory a další subjekty zainteresované v oblasti VaVaI. Jedná se o podpůrné analytické a evaluační dokumenty (metodiky, postupy) a nástroje pro zpracování podkladů a dat pro efektivnější řízení programů podpory VaVaI (metodické podklady pro hodnocení programů, analytické dokumenty pro postupy hodnocení dopadů projektů – Kontrafaktuální analýza, podklady pro metodické uchopení sběru dat a práce s nimi atd.), ale také o výstupy z pilotního ověřování využívání těchto přístupů v praxi.


Harmonogram

36 měsíců (1. 9. 2016 – 31. 8. 2019)

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou vybraní zaměstnanci TA ČR, analytičtí a programoví pracovníci, kteří připravují evaluační, analytické materiály pro rozhodování. Výstupy projektu zahrnující také pilotní ověřování budou zveřejňovány a budou tudíž k dispozici pro případné využití širší cílové skupině (ostatní poskytovatelé podpory VaVaI, členové Rad programů nebo externí experti:hodnotitelé, zpravodajové, oponenti).

Východiska pro realizaci projektu

Projekt je realizován prostřednictvím pěti věcně zaměřených klíčových aktivit a reaguje na reálné potřeby indikované prostřednictvím dosavadní činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI. Jeho realizace vychází také z doporučení, která vyplynula z předchozích realizovaných interních projektů (viz Ukončené projekty). Aktivity projektu přispějí k plnění úkolů TA ČR daných § 36a, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, v platném znění.

KLÍČOVÉ AKTIVITY A VÝSTUPY:

KA 1: Tvorba metodik hodnocení
KA 2: Zavedení výstupů projektu do praxe, úprava postupů a procesů TA ČR
KA 3: DAFOS a budování kapacit pro jeho vývoj
KA 4: Zajištění kvality a čištění dat pro hodnocení
KA 5: Posilování analytických kapacit TA ČR praktickým tréninkem, zvyšování zkušeností a realizací stáží

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Více informací naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz

Podrobnější informace o projektu