TA ČR OTEVŘENÝ ÚŘAD

Nastavení systému a regionální spolupráce v oblasti poradenství, poskytování dat a informací klientům TA ČR

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění činností TA ČR v oblasti poskytování poradenství, šíření dat a informací a vnější komunikace. Projekt je zaměřen na zvýšení rozsahu a kvality poradenských služeb a informací poskytovaných TA ČR cílovým skupinám, zkvalitnění a zefektivnění komunikačních a informačních nástrojů, procesů a aktivit v oblasti vnější komunikace a spolupráce.

Co je výstupem projektu?

Mezi hlavními výstupy projektu bude interní poradenské centrum v prostorách TA ČR a regionální poradenská centra TA ČR ve zvolených regionech. V souvislosti se vznikem poradenských center vzniknou vzdělávací materiály za účelem školení pracovníků na pobočkách poskytující poradenské služby. Kontinuitu poradenských center po skončení projektu zajistí vyhodnocení funkčnosti poradenských center, ze kterého vyplyne další postup zaručující jejich potřebnou kvalitu. Pro efektivnější komunikaci mezi žadateli/příjemci a poskytovatelem podpory budou zhotoveny nové marketingové a propagačními materiály, nově vzniklé ICT nástroje a upravené webové stránky. Nedílnou součástí budou rovněž přístupné datasety na principu Open Data.

Harmonogram

36 měsíců (1. 2. 2018 – 31. 1. 2021)

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou zaměstnanci TA ČR. Jedná se o zaměstnance ze sekce Administrace projektů – oddělení veřejných soutěží, oddělení podpory hodnocení projektů, oddělení realizace projektů, dále sekce Realizace resortních potřeb, úsek zahraniční spolupráce a úsek vnější komunikace. Do projektu se zapojí rovněž zaměstnanci TA ČR v roli odborných konzultantů, kteří budou přímo poskytovat poradenské služby. Neméně podstatnou část tvoří zájemci o podporu z řad veřejné správy (uchazeči/žadatelé/potenciální příjemci/stávající příjemci a řešitelé podpořených projektů).

Do širší cílové skupiny spadají za účelem sdílení informací a zkušeností i ostatní poskytovatelé podpory VaVaI (ministerstva), instituce veřejné správy spadající do definice OSS, státní příspěvkové organizace zřízené OSS (CzechInvest) a regionální aktéři z řad veřejné správy (zástupci krajů, měst aj), např. RIS 3 koordinátoři.

Východiska pro realizaci projektu

Potřebnost projektu plyne především z jednoho z poslání TA ČR dle Zákona o podpoře výzkumu a vývoje a tím je „poskytování poradenství řešitelům a uživatelům výsledků“ a posílení spolupráce mezi výzkumnými institucemi a aplikační sférou. Na základě mapování zkušeností a názorů různých aktérů projektové praxe, které proběhlo v rámci dříve realizovaného projektu Zefektivnění TA ČR vyplynulo, že reálná potřeba poradenství je větší než zákonná povinnost TA ČR. Posílení systému poradenství by poskytlo vysokou přidanou hodnotu pro veřejnou správu, resp. pro cílovou skupinu projektu.

KLÍČOVÉ AKTIVITY A VÝSTUPY:

KA1: Zřízení interního poradenského centra v TA ČR a ověření jeho fungování

KA2: Zřízení poradenských center TA ČR ve zvolených regionech a ověření jejich fungování

KA3: Naplňování komunikační strategie TA ČR v oblasti poradenství a regionální spolupráce

KA4: Tvorba vhodných ICT nástrojů v oblasti poradenství a regionální spolupráce

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz.

Podrobnější informace o projektu – Otevřený úřad
  • Výstupy projektu