Podpora rovnosti v organizaci

Pro rozvoj inovačního ekosystému jsou nejzásadnější lidé – jejich znalosti a kreativita. O lidi či lidské zdroje je proto nutné pečovat a poskytnout jim motivující pracovní prostředí. Jedním z problémů však je, že stávající kultura a organizační nastavení uchazečů o podporu ne vždy vytváří prostředí pro rovné příležitosti žen a mužů. Důsledkem je, že toto pracovní prostředí prozatím nedokáže přilákat a dlouhodoběji si udržet dostatek žen. Důvody nižšího zapojení žen do výzkumných aktivit je nutné hledat v nastavení podmínek pro sladování pracovního a soukromého života
(resp. rodičovství), přetrvávající předpojatosti vůči schopnostem žen, způsobech rekrutace nových zaměstnankyň a zaměstnanců, nastavení podmínek pro kariérní růst, nerovném odměňování atd.

Uplatnění nákladů na work-life balance

Na náklady spojené s péčí o děti či další osoby blízké pohlíží TA ČR jako na způsobilé, pokud jsou vykázány v rámci nepřímých nákladů:

  • metodou flat rate (paušál), kde není nutné účetní doložení těchto nákladů,
  • metodou full cost, kde je nutné tyto náklady účetně doložit a způsob nakládání s nimi mít ošetřen ve vnitřním předpisu příjemce.

Bonifikace pokročilé personální politiky

TA ČR vítá aktivity výzkumných organizací a podniků zaměřené na zlepšování pracovních podmínek a genderovou rovnost a tyto subjekty bonifikuje ve veřejných soutěžích vybraných programů. Cílem bonifikace je ocenit takové aktivity uchazečů o podporu, kteří dosáhli pokroku, a motivovat další organizace k vyšší pozornosti o péči o lidské zdroje a genderovou rovnost na svých pracovištích.

Do roku 2020 spočívala bonifikace převážně v navýšení nepřímých nákladů pro ty návrhy projektů, v nichž je hlavním uchazečem organizace s prokázanou pokročilou úrovní péče o lidské zdroje a genderovou rovnost. Výši nepřímých nákladů bylo možné v těchto případech nastavit
až na 30 %. Od roku 2020 jsme přistoupili k bonifikaci bodové. Ta náleží návrhu projektu, ve kterém figuruje alespoň jeden partner s prokázanou pokročilou úrovní personální politiky.

Pokročilou úroveň péče o lidské zdroje a genderovou rovnost mohou od roku 2020 prokázat výzkumné organizace a podniky těmito způsoby:

  • HR Excellence in Research Award
  • Potvrzení o realizaci genderového auditu
  • Potvrzení o provedení kalkulace mzdových rozdílů mužů a žen v organizaci prostřednictvím nástroje Logib
    (potvrzení vydává v rámci projektu „22 % K ROVNOSTI” Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Firma roku: Rovné příležitosti (Gender Studies, o.p.s,)
  • TOP Odpovědná firma (Byznys pro společnost, z.s.)

Využití nástroje Logib

V roce 2020 se TA ČR zapojila do pilotního testování genderových mzdových rozdílů v rámci vlastní kanceláře. K této kalkulaci je využíván nástroj Logib, který do českého prostředí uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na základě výsledků měření genderových platových rozdílů
(gender pay gap, GPG) budou přijata taková opatření, která zajistí férovost v odměňování mužů a žen zaměstnaných na TA ČR.