PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K MOŽNOSTEM ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉ POTŘEBY: TIERU0015 „Vývoj softwarového nástroje pro srovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu - Cenová kalkulačka ERÚ“

Dne 6. května 2021 od 10:00 hodin se uskuteční on-line formou setkání s dodavateli a zástupci resortu Energetický regulační úřad k výzkumné potřebě TIERU0015 s názvem „Vývoj softwarového nástroje pro srovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu – Cenová kalkulačka ERÚ“. Předmětem této společné části bude představení výzkumné potřeby ze strany zástupců
resortu a přítomných expertů Technologické agentury ČR.

Následně po společné části předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) proběhnou dne 11. května 2021 od 10 hodin samostatné PTK s jednotlivými účastníky předešlé společné části PTK. Časový harmonogram bude dodavatelům sdělen po konání společné části konzultace. V rámci těchto dílčích PTK bude umožněno přednesení technických představ o návrhu řešení ze strany jednotlivých dodavatelů tak, aby byla zaručena ochrana jejich know-how. Dodržena bude zásada zachování rovného přístupu k dodavatelům, tj. každému dodavateli bude vymezen stejný čas.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

Předmětem výzkumné potřeb bude vývoj softwarového nástroje schopného porovnávat nabídky dodavatelů elektrické energie a plynu. Vyvíjený nástroj by měl poskytnout spotřebitelům podporu při optimalizaci svých nákladů na energie. Nástroj by tak měl tuto podporu poskytovat v několika úrovních složitosti – od ověření přiměřené výše platby za energie, přes porovnávání jednotlivých produktů na trhu dodavatelů energií, až k výpočtům potenciálních úspor při změnách dodavatelů či výpočtům výše jednotlivých složek výsledné ceny za energie.

Cílem je připravit řešení, které bude modulární, plně škálovatelné a připravené na případný budoucí vývoj produktů dodavatelů energií. Cenová kalkulačka bude mít, kromě splnění požadavků evropské legislativy, i výraznou přidanou hodnotu pro konečné zákazníky (domácnosti a podnikatelský maloodběr) a přispěje ke kultivaci a vyšší transparentnosti maloobchodního trhu s energiemi. Moderní Cenová kalkulačka ERÚ usnadní činnost na poli ochrany spotřebitele a umožní provádět analýzy pro potřeby monitoringu trhu a chování zákazníků a tak plnit stávající i budoucí zákonné požadavky systematicky a efektivně.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je:

  • hledání možných limitů řešení,
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
  • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Všem registrovaným účastníkům PTK zašleme bližší informace formou návrhu projektového záměru, a to nejpozději 2 dny před jejím konáním. Součástí bude odkaz na připojení prostřednictvím platformy Google meets.

Po proběhlé konzultaci bude zde umístěn zápis a prezentace.