Předběžná tržní konzultace k možnostem řešení výzkumné potřeby: TITXUVCR946 ,,Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společenskovědních oborů, SHUV) - FUTURE-PRO“

Dne 5. února 2020 od 10:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) bude konat setkání s dodavateli a zástupci resortu ÚV k projektu TITXUVCR946 s názvem ,,Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společenskovědních oborů, SHUV) – FUTURE-PRO“.

Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v Programu BETA2 a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu či inovací, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu je stanovení základních společenských megatrendů pro Českou republiku a formulovat potřebu výzkumu reagujícího na tyto výzvy. Dále mapovat potenciál pro řešení rozhodujících společenských (multidisciplinárních) témat ve výzkumných organizacích v ČR, včetně schopnosti jejich vzájemné spolupráce a vazeb na excelentní vědecká pracoviště v cizině. Cílem je rovněž zmapování prostředí uživatelů výsledku takového výzkumu a doporučení pro podporu takového výzkumu prostřednictvím schémat podpory VaVaI. Bližší informace zašleme registrovaným zájemcům.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je: 

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu, 
  • hledání možných limitů řešení, 
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), 
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. 

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE.

Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace formou projektového rámce nejpozději 3 dny před konáním této předběžné tržní konzultace.

Po proběhlé předběžné tržní konzultaci ZDE bude zveřejněn zápis.

Protokol z předběžné tržní konzultace

Prezentace z předběžné tržní konzultace