Předběžná tržní konzultace k projektu TIRXMSMT015„Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky“

Dne 22. října 2020 od 10:00 hodin se formou videokonference, uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MŠMT k projektu TIRXMSMT015 s názvem „Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky“.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt bude podpořen v rámci Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

získat řešení a doporučení pro implementaci Strategie vzdělávací politiky 2030+ a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky pro roky 2019-2023, jakožto dvou hlavních strategických dokumentů ovlivňujících vzdělávání v České republice. Rámcová dohoda bude hledat aplikovaná výzkumná řešení a doporučení k hlavním prioritám, kterými jsou například rovné příležitost ve vzdělávání, zvyšování kvality obsahu vzdělávání nebo podpora škol, učitelů a ředitelů. Strategie definují hlavní cíle, kterých má být dosaženo.

Konkrétní opatření, jejich nastavení a implementace vyžadují další úkony, kde aplikovaný výzkum hraje důležitou roli. Otázky, které mohou být zkoumány jsou např.: Jakým způsobem implementovat revidované rámcové vzdělávací programy do škol? Jakým způsobem začlenit moderní technologie do výuky? Jak má být nastavena podpora ve středním článku podpory?).

Doba řešení rámcové dohody by měla odpovídat první fázi implementace Strategie vzdělávací politiky 2030+ a době trvání Dlouhodobého záměru ČR 2019-23.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je: 

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu, 
  • hledání možných limitů řešení, 
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), 
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. 

Tyto parametry mohou přítomní účastníci ovlivnit aktivními dotazy a diskusí.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE.

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce a odkaz na připojení k online konzultaci, a to nejpozději 3 dny před jejím konáním. Po proběhlé konzultaci zde bude umístěn zápis a prezentace.

Protokol z jednání ZDE.

Prezentace resortu ZDE.