Předběžná tržní konzultace k projektu: TIRXUVCR932 „Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení s využitím dat“

Dne 2. prosince 2019 od 11:30 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR), (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu Úřadu vlády ČR k projektu TIRXUVCR932 s názvem Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení s využitím dat.

Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v Programu BETA2 a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

Přispět ke zvýšení efektivnosti českého koordinačního mechanismu, zejména prostřednictvím srovnání s dalšími zeměmi EU, které předsednictvím (dále: PRES) buď v nedávné době úspěšně prošly, či se na něj připravují. Kromě zjištění, zda existují nedostatky v českém národním koordinačním mechanismu, tak lze typicky zkoumat úpravy v koordinačních mechanismech členských států v ústředí či ve struktuře a řízení Stálých zastoupení daných zemí při EU v souvislosti s výkonem PRES. Stranou by neměla zůstat ani konzultace a doporučení Generálního sekretariátu Rady EU (GSR), který vždy s každým PRES úzce spolupracuje. CZ PRES 2022 by tak mohlo využít nejlepších zkušeností (best practices) úspěšných zemí a doporučení GSR. V potaz je rovněž nutné vzít nadcházející debatu o institucionální struktuře EU a vzájemných vztazích mezi jednotlivými institucemi EU, jež může ovlivnit procesní, ale i obsahovou dimenzi CZ PRES 2022.

Z obsahového hlediska se projekt zaměří jednak na práci a program předsednického TRIA, tak na faktické předpoklady pro vlastní priority ČR. U prvního je cílem zjistit, jak moc je pro faktický průběh jednotlivých PRES program TRIA relevantní a determinující, respektive do jaké míry je překonán nedokončenou agendou zděděnou po předcházejícím PRES v rámci TRIA, aktuálním vývojem, upraveným legislativním plánem prací EK či prosazováním vlastních priorit dané země předsednického TRIA, které nutně nemusí souznít s dalšími dvěma zeměmi. Zde lze zkoumat ex post plány a výsledky předcházejících TRIÍ. Výsledky budou využity při přípravě vlastního programu předsednického TRIA FR – CZ – SE.

Z hlediska tematických priorit budou mezi hlavní oblasti výzkumu patřit podpora konvergence, rozvoj konkurenceschopnosti, digitální agenda, Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 či klimatická politika v kontextu běžících či připravovaných legislativních i nelegislativních iniciativ Evropské komise.
Ze zahraničně-politického pohledu by měl být výzkum orientován rovněž na téma rozšíření EU a finanční nástroje pro vnější akci EU. Neméně klíčová pro úspěch CZ PRES 2022 bude komunikace o dosažených výsledcích, respektive informování o aktivitách směrem k široké veřejnosti, a to jak evropské, tak domácí. Z tohoto hlediska bude mezi cíle projektu patřit identifikace příkladů dobré praxe pro komunikační nástroje CZ PRES 2022, jak například z hlediska stavby webového portálu či komunikace na sociálních sítích. 

Bližší informace budou zaslány registrovaným zájemcům.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je: 

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu, 
  • hledání možných limitů řešení, 
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), 
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. 

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 5 dnů před jejím konáním.  

Zápis z předběžné tržní konzultace naleznete ZDE.
Prezentaci z předběžné tržní konzultace naleznete ZDE.