Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZV008 s názvem „Problematika německých hrobů v ČR: návrh komplexního přístupu“

Dne 25. června od 10:30 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MZV k projektu TITXMZV008 s názvem „Problematika německých hrobů v ČR: návrh komplexního přístupu“.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

Získat kvalifikovaný podklad pro naplňování bilaterální smlouvy s Německem v oblasti péče o německé hroby na území ČR. Cílem je při zohlednění relevantních kulturně-historických a zahraničněpolitických souvislostí vypracovat návrh komplexního přístupu k rozhodování o sanaci či rekonstrukci hrobových míst, který by byl podkladem pro stanovení parametrů nového dotačního titulu pro obce či spolky. Za tímto účelem je třeba nejprve zdokumentovat a kulturně-historicky zmapovat hrobová místa na jednotlivých pohřebištích, včetně památkově-technického popisu současného stavu hrobů, poté provést srovnávací analýzu situace v jiných středoevropských zemích, kde došlo k poválečným přesunům obyvatel, a na tomto základě vypracovat argumentačně podložený návrh opatření (případné sanace či rekonstrukce). Samostatným výstupem projektu by měla být specializovaná mapa.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
  • hledání možných limitů řešení,
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 5 dnů před jejím konáním. 

Po proběhlé konzultaci bude zde umístěn zápis a prezentace.

Zápis z konzultace ke stažení ZDE.

Prezentace TA ČR ke stažení ZDE. Prezentace rezortu ke stažení ZDE.