Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji
v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 13. května 2020.

Aby mohlo dojít k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze strany TA ČR, musí být naplněna podmínka stanovená Zadávací dokumentací, tedy že hlavní uchazeč a další účastníci, jejichž návrh projektu je navržen k podpoře na české straně, budou podporováni TA ČR pouze za předpokladu,
že návrhy projektů zahraničních partnerů budou rovněž schváleny příslušnými zahraničními organizacemi. Z tohoto důvodu budou výsledky zveřejněny v následující tabulce, která bude průběžně doplňována na základě informací o podpoře/nepodpoře, které TA ČR obdrží
od zahraničních organizací.

>> Průběžně aktualizované výsledky 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 39 návrhů projektů, 2 návrhy projektů na vlastní žádost odstoupily (TM02000042 a TM02000045) a 35 návrhů projektů postoupilo do hodnocení.


Kde TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro příjemce těchto návrhů projektů následující:

1. Předložit údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky jednotlivě za každého uchazeče:

2. Doručit dvě podepsaná paré Smlouvy o poskytnutí podpory včetně Závazných parametrů v listinné podobě.
3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.


O výše uvedených skutečnostech budou hlavní příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování Smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během následujících dní (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Zde je k dispozici video návod jak se dostat k hodnotícím posudkům.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR
dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

  • Zveřejněno 30. 11. 2020