Program ÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 5. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) připravuje 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 

Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 2. září 2020.

Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu ÉTA naleznete ZDE.

Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí
21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Další technické, lékařské nebo přírodovědní znalosti a kompetence jsou do této veřejné soutěže vítány pro své synergické efekty, jádro výzkumného týmu a metodický přístup, musí však vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín. Výzkumné projekty mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady.

V návrhu projektu musí uchazeči 5. veřejné soutěže Programu ÉTA prokázat

  • personální a metodické zajištění výzkumného řešení z oblasti společensko-humanitní nebo umělecké (zejm. vzdělání a kompetence
    v řešitelském týmu, vykonávané role, velikost úvazků, využití výzkumné metody, sociálně spravedlivé a odpovědné dopady projektu);
  • pozitivní dopad řešení projektu na společnost. Pokud ovšem bude návrh projektu založen na ryze technickém, lékařském nebo přírodovědném základě, nelze brát tuto podmínku za splněnou.

TA ČR upozorňuje uchazeče 5. veřejné soutěže na nejčastější důvody nedoporučení návrhů projektů k podpoře ve 3. veřejné soutěži, které jsou
k nahlédnutí ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Do 5. veřejné soutěže Programu ÉTA nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • neprokáží čestným prohlášením svou způsobilost;
  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období,
    za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2016, 2017, 2018);
  • splňují definici podniku v obtížích.

Případné dotazy k 5. veřejné soutěži Programu ÉTA směřujte prosím na Helpdesk.