Program GAMA 2: Vyhlášení 4. veřejné soutěže, podprogram 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 16. března 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 (dále jen Program GAMA 2, PP2).

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení 4. veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Veřejná soutěž je zaměřena na:

  • podporu komercializace průlomových inovačních řešení, růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR a 
  • ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. 

Projekty jsou podporovány z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA 2, PP2.

Soutěžní lhůta začíná dnem 17. března v 9:00 hodin a končí dnem 2. května 2022 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu
    • Dokladů k prokázání způsobilosti.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením veřejné soutěže. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA.

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů(databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.


DOKUMENTY SPOJENÉ SE 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Project proposal
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Annex No 2 – Evaluation process

Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

Doplňující dokumentace

Program GAMA 2
Programme GAMA 2
Pravidla pro publicitu
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7