Program KAPPA: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska, vyhlášené dne 20. listopadu 2019.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem
k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto návrhů projektů. Tyto návrhy projektů tvoří rezervní list. V případě navýšení alokace na tuto veřejnou soutěž či v případě neuzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u návrhu projektu, u kterého se předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, bude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory přednostně u těchto návrhů projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem
k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto  návrhů projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny
k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 163 návrhů projektů,
154 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich bude podpořeno celkem 25 návrhů projektů.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující: 

1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky jednotlivě za každého uchazeče se sídlem v ČR / emailem na kappa@tacr.cz a zároveň listinně
v dalších účastníků z donorských států a třetích zemí (kteří nemají datovou schránku)

2. Doručit dva podepsané originály Smlouvy o poskytnutí podpory včetně Závazných parametrů a Souhlasu dalšího účastníka se Smlouvou o poskytnutí podpory v listinné podobě. 

3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování Smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Hodnotící posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během následujících dní (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR
dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.


TA ČR dále zveřejňuje následující dokumenty ke stažení: