Program NCK: Možnost navýšení rozpočtu návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže

Vzhledem k možnosti financování dílčích projektů ve 2. veřejné soutěži Programu Národní centra kompetence (NCK) z prostředků Národního plánu obnovy (NPO), Technologická agentura ČR (TA ČR) vyzývá uchazeče k přípravě dílčích projektů, které mohou být financovány nad rámec rozpočtu v aktuálně podaném návrhu projektu, pokud splní podmínky NPO.

Národní plán obnovy představuje plán, jehož prostřednictvím má Česká republika možnost čerpat prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). NPO je souhrn reforem a investic a má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.

Více informací o NPO naleznete na webové stránce www.planobnovy.cz.

TA ČR je subjektem implementace částí komponent 1.3, 4.5 a 5.2. V rámci implementace investice “Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s Národní RIS3 strategií)” komponenty 5.2 s názvem “Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” bude TA ČR financovat příjemce nejméně 4 projektů (center), které budou úspěšné ve 2. veřejné soutěži Programu NCK prostřednictvím dílčích projektů, které mohou být financovány nad rámec plánovaného rozpočtu v podaném návrhu projektu.

Jak mohou příjemci dodatečné financování získat:

 • Národní centrum kompetence musí být vybráno k podpoře ve 2. veřejné soutěži.
 • Příjemci úspěšného centra musí být ve fázi uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory.
 • Příjemci předloží dílčí projekt, který bude splňovat podmínky NPO a který s navrženým navýšením rozpočtu nebude překračovat limit 50 % rozpočtu centra v celku*.
 • Dílčí projekt bude úspěšný v hodnocení podaného dílčího projektu.
 • Hlavní příjemce má smlouvu o poskytnutí podpory vygenerovanou z ISTA (dodatek bude uzavřen nejdříve v den uzavření smlouvy o poskytnutí podpory).
 • Příjemce uzavře dodatek ke smlouvě na dílčí projekt hrazený z NPO a obdrží nové závazné parametry projektu.

*v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Pokud příjemce nepodá dílčí projekt splňující podmínky NPO nebo nebude jeho dílčí projekt úspěšný v hodnocení, či na jeho dílčí projekt nebude dostatek finančních prostředků, bude probíhat realizace centra dle plánu a rozpočtu v podaném návrhu projektu.

Tato výzva pro podávání dílčích projektů financovaných z NPO je vyhlášena dne 29. 9. 2022 a bude otevřena do 20. 12. 2022.

 • Celková alokace na tuto výzvu je 1,5 mld. Kč*
 • Příjemci jednoho centra mohou podat více dílčích projektů

*Tyto prostředky jsou vázány na plnění Národního plánu obnovy


Podmínky pro dílčí projekty financované z NPO nad rámec zadávací dokumentace:

 • Jedno NCK může předložit jeden nebo více dílčích projektů, do kterých je v součtu zapojeno minimálně 5 malých či středních podniků daného NCK.
 • Realizace dílčího projektu je maximálně do 30. 6. 2026.
 • Dílčí projekt dodržuje zásady „významně nepoškozovat“ (Do no significant harm principle):
 • V rámci rozpočtu dílčího projektu není DPH uznatelným nákladem:
  • Do způsobilých nákladů nelze zahrnout daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Rozpočet v dílčím projektu musí být plánován bez daně. Omezení se týká jak plátců, tak neplátců daně z přidané hodnoty.
 • Každý příjemce dílčího projektu musí identifikovat „zainteresované osoby na straně příjemce“ a prohlásit, že podáním ani následnou realizací dílčího projektu nevznikne u příjemce střet zájmů ve smyslu článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1046 ze dne 18. července 2018. Každý příjemce dodá toto prohlášení prostřednictvím dokumentu Čestné prohlášení ke střetu zájmů, který doloží společně s dílčím projektem.
 • Příjemce finanční podpory bude během realizace projektu zodpovídat za informování veřejnosti o tom, že projekt byl spolufinancován TA ČR v rámci Národního plánu obnovy a bude povinen dodržovat podmínky vizuální identity uveřejněné na webových stránkách poskytovatele, a bude též v souladu s podmínkami vizuální identity stanovenými v Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026.
 • Rozpočet dílčích projektů jednoho centra v součtu nepřesahuje 50 % původního rozpočtu podaného návrhu projektu v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
 • Příjemci musí mít pro dílčí projekt financovaný z NPO vedenou oddělenou účetní evidenci, aby bylo vyloučeno, že dochází k dvojímu financování. Dílčí projekt splňující podmínky NPO musí být financován pouze ze zdrojů NPO a obráceně, finanční zdroje se nesmí mísit, pokud dílčí projekt nenaplňuje NPO, musí být financován pouze z rozpočtu podaného návrhu projektu.
 • Zaměření a cíl dílčího projektu nesmí odpovídat jiné znalostní doméně z RIS3 strategie, než kterou příjemci zvolili v návrhu projektu na celé NCK.
 • Dílčí projekt musí být výzkumného charakteru, nesmí se jednat o tzv. manažerský dílčí projekt.

Hodnocení dílčího projektu

Dílčí projekt bude hodnocen pověřeným konzultantem, zpravodajem a odborným hodnotitelem hodnoticími a bonifikačními kritérii. Podle sestaveného pořadníku předsednictvo TA ČR rozhodne o výběru dílčích projektů, které budou financovány z NPO.

Hodnoticí kritéria:
vycházejí ze základních podmínek programu a NPO a budou hodnocena na základě informací v dílčím projektu a v dokumentu Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“.

 • soulad s Programem NCK
 • soulad s cíli centra NCK
 • soulad se zásadami “významně nepoškozovat”

Bonifikační kritéria:
vycházejí ze šesti pilířů plánu pro oživení a odolnost (str. 32-37 Analýzy plánu obnovy Evropskou komisí ze dne 19.7.2021 ke stažení zde) a budou hodnocena na základě dokumentu Přiřazení cíle dílčího projektu k pilířům plánu pro oživení a odolnost.

 • zelená transformace
 • digitální transformace
 • inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
 • sociální a územní soudržnost
 • odolnost zdravotnictví a hospodářská, sociální a institucionální odolnost
 • politiky pro příští generaci


Dokumenty spojené s výzvou pro financování dílčích projektů z NPO:

Dále je nutné společně s dílčím projektem předložit:

 • Souhlas Rady centra s novým dílčím projektem
 • Povinné přílohy k výsledkům dílčího projektu


Eliminace korupčních vlivů
V rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím zasílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.