Program NCK: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. prosince 2021 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “program NCK”).

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení druhé veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Cílem veřejné soutěže a samotného programu je:

  • zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu;
  • zvýšení konkurenceschopnosti podniků;
  • posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Nástrojem pro dosažení tohoto cíle budou podpořené návrhy projektů, jejichž cílem je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě vybudovaných národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.


Parametry 2. veřejné soutěže programu NCK naleznete ZDE. 


Soutěžní lhůta začíná dnem 16. prosince 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 6. dubna 2022 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hodin – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Upozorňujeme uchazeče, že s ohledem na předpokládané rozpočtové provizorium a následné schválení rozpočtu (příp. jeho neschválení či snížení rozpočtu), může dojít k tomu, že bude 2. veřejná soutěž programu NCK na základě § 23 odst. 3) zákona č. 130/2002 Sb. zrušena.


Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU)č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Pozn. Všechny dokumenty zveřejněné v den vyhlášení veřejné soutěže jsou považovány za součást Zadávací dokumentace.

K této veřejné soutěži bude TA ČR dne 18. 1. 2022 pořádat informační webinář. Program webináře, včetně možnosti přihlášení, bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ TA ČR

V rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím zasílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Hodnoticí proces
Annex No. 1 – Evaluation process
Příloha č. 2 – Návrh složení rady centra
Annex No. 2 – Proposal for composition of Centre Council
Příloha č. 3 – Příjmy z komercializace 
Annex No. 3 – Income from commercialisation
Příloha č. 4 – Příloha za pracoviště uchazeče
Annex No. 4 – Annex for applicant’s research group(s)
Příloha č. 5 – Strategický výhled a perspektivy v oboru
Annex No. 5 – Strategic outlook and prospects in the field

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

Doplňující dokumentace

Program Národní centra kompetence
Pravidla pro publicitu
Formulář pro druh výsledku NmetS
Návrh dílčího projektu
Souhlas Rady centra s novým dílčím projektem/se změnou projektu
Výkaz příjmů z komercializačních aktivit projektu v rámci programu NCK