Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

Aktualizováno k 22. 4. 2021: Na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR ze dne 22. dubna 2021 o opětovném hodnocení návrhu projektu č. SS03010183 ve 3. veřejné soutěži programu Prostředí pro život byl upraven seznam nepodpořených návrhů projektů. Hlavnímu uchazeči tohoto návrhu projektu bude odesláno nové Rozhodnutí o výsledku 3. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život do datové schránky.

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 20. května 2020.

  • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u návrhů projektů, které sice byly doporučeny k podpoře, avšak vzhledem k velkému zájmu uchazečů nebude možné u těchto návrhů projektů uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 259 návrhů projektů, 256 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. Podpořeno je celkem 19 návrhů projektů, což znamená 7,34% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které byly podané do veřejné soutěže).


U návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro příjemce těchto návrhů projektů následující:

1. Předložit údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky jednotlivě za každého uchazeče:

2. Doručit dvě podepsaná paré Smlouvy o poskytnutí podpory včetně Závazných parametrů v listinné podobě.

3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.


O výše uvedených skutečnostech budou hlavní příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí budou odesílána v průběhu ledna 2021

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování Smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA rovněž během ledna 2021 (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Zde je k dispozici video návod jak se dostat k hodnotícím posudkům.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR
dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

  • Zveřejněno 21. 12. 2020