Program SIGMA: Upozornění pro uchazeče 1. VS - jádro SHUV

Na konci října jsme vyhlásili 1. veřejnou soutěž v Programu SIGMA – dílčí cíl 3, která je zaměřená na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen 1. VS SIGMA). Tato veřejná soutěž navazuje na aktivity v Programu ÉTA, který byl obdobně zaměřen na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění, tzv. SHUV. 

Na základě předchozích zkušeností z Programu ÉTA (Nejčastější důvody, proč TA ČR nepodpořila projekty 5. VS programu ÉTA, Závěrečná zpráva průběžné evaluace Programu ÉTA), bychom chtěli upozornit uchazeče 1. VS SIGMA, že jedním z nejčastějších důvodů, které vedly k nepodpoření návrhů projektů podaných v Programu ÉTA byla absence a jednoznačné ukotvení výzkumných záměrů v SHUV, resp. jejich nepřítomnost v jádru projektu.

Jádro návrhu projektu pro 1. VS SIGMA musí ležet ve společenských, humanitních nebo uměleckých vědách. V případě, že by návrh projektu toto jádro SHUV neobsahoval, nemůže být návrh projektu doporučen k podpoře. Tzn., že znalosti, kompetence a metodologie musí mít jednoznačnou SHUV složku a tato složka je nezbytnou součástí návrhu projektu. 

Metody některých SHUV oborů jsou silně spjaté s technickou nebo přírodovědnou částí (např. design, archeologie, média, audiovize aj.), avšak v návrzích projektů v 1. VS SIGMA nesmí být společensko-humanitní či umělecká podstata projektu v marginálním zastoupení. Projekt ryze technického charakteru, byť by byl k užitku SHUV oborům, není možné bez společensko-humanitního či uměleckého založení podpořit v této veřejné soutěži. SHUV složku nelze vydávat např. za provedení dotazníku, analýzu literatury či statistických dat. Toto jsou rutinní činnosti, bez kterých by se podstata řešení jinak technického či přírodovědného projektu mohla obejít. 

To, zda je návrh projektu v souladu s programem a dílčím cílem 3, tedy zda záměr návrhu projektu přispěje k posílení SHUV, bude hodnoceno v bodovaném kritériu č. 1 Soulad s programem (dílčím cílem 3 – SHUV), zvoleným podtématem a NPOV. Toto kritérium nebude považováno za splněné, pokud budou činnosti z oblasti SHUV pouze doplňkové a návrh projektu by bez nich dával přesto smysl a byl realizovatelný. V takovém případě by se totiž pravděpodobně jednalo o nevhodný návrh projektu do 1. VS SIGMA.