První veřejná soutěž - Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV)

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
31. 8. 2023
Alokace
500 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
12 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
27. 10. 2022 - 14. 12. 2022

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Zaměření veřejné soutěže programu SIGMA (DC3)
Příloha č. 2 – Aplikační garant
Příloha č. 3 – Otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Příloha č. 4 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře


Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory (aktualizace k 2. 11. 2022)
Rozhodnutí o poskytnutí podpory (aktualizace k 2. 11. 2022)
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Tematické preference vybraných aplikačních garantů
Genderová dimenze v obsahu výzkumu

Doplňující dokumentace


Program SIGMA
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům
Plán správy dat – Horizont Evropa
Plán správy dat – TA ČR
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)
Pravidla pro publicitu

Příručky


Obecná příručka pro hodnotitele

Vyhlášení výsledků formální kontroly 1. veřejné soutěže – dílčí cíl 3

Zveřejněno dne 23. 1. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”) vyhlášené dne 26. října 2022.

Do této veřejné soutěže bylo podáno 379 návrhů projektů. TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky formální kontroly 1. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC3:

 • 359 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
 • 20 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde – aktualizace ke dni 16. 3. 2023.


Vyhlášení 1. veřejné soutěže – dílčí cíl 3

Zveřejněno dne 26. 10. 2022

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 26. října 2022 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”).

TA ČR zveřejnila vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb.

Dílčí cíl 3 podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. října 2022 v 9:00 a končí dnem 14. prosince 2022 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje uchazeče, že během soutěžní lhůty dojde k plánované odstávce ISTA v termínu 11. 11. – 13. 11. 2022. TA ČR toto zohlednila při stanovení soutěžní lhůty, která bude trvat 48 dní. Data zadaná do ISTA před plánovanou odstávkou zůstanou v ISTA uložena.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019 a 2020); 
 • splňují definici podniku v obtížích
 • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 14. 12. 2022;
 • nesplní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí). Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ
TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže - dílčí cíl 3
1. 8. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a…
Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 1. veřejné soutěže - dílčí cíl 3
23. 1. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže…