Program SIGMA: Vyhlášení 2. národní výzvy - dílčí cíl 4, Seal of Excellence - EIC Accelerator - 06/2023

Od 1. 6. do 30. 6. 2023 je otevřena národní výzva Technologické agentury ČR pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni s názvem 2. národní výzva Seal of Excellence, EIC Accelerator. Tato výzva bude vyhlášena v rámci Programu SIGMA dílčího cíle 4 Mezinárodní spolupráce a financována
z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Výzva bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky, které mají sídlo, provozovnu nebo pobočku v ČR 
a kteří obdrželi pečeť Seal of Excellence v daných uzávěrkách roku 2020 EIC Accelerator Pilot rámcového programu Horizont 2020 a daných uzávěrkách  2022 a 1. uzávěrce 2023 EIC Accelerator rámcového programu Horizont Evropa, konkrétně v uzávěrkách:

  • 8. leden 2020,
  • 18. březen 2020,
  • 7. říjen 2020,
  • 23. březen 2022,
  • 15. červen 2022,
  • 5. říjen 2022,
  • 11. leden 2023.

Cílem této výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi a podporovány aktivit napomáhajících dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Podmínky pro zapojení do výzvy vycházejí z programu SIGMA a Národního plánu obnovy. Celková finanční částka podpory na výzvu je 125 000 000 Kč, z toho maximálně 25 000 000 Kč na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory projektu je 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy, včetně informací o způsobu a kritériích výběru projektů k podpoře, naleznete v dokumentu “Podmínky pro zapojení do výzvy pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni – 2. národní výzva Seal of Excellence, EIC Accelerator”, který naleznete spolu s dalšími dokumenty v sekci “Dokumenty” na stránce výzvy zde.