Druhá národní výzva - Dílčí cíl 4: Seal of Excellence - EIC Accelerator  - 06/2023

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. července 2023
Alokace
125 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
25 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
Malý nebo střední podnik - držitelé SoE EIC Accelerator
Lhůta pro podání návrhů projektů
1. 6. 2023 - 30. 6. 2023

dokumenty ke stažení

Zadávací dokumentace

Parametry pro uchazeče – Druhá národní výzva – dílčí cíl 4: Seal of Excellence – EIC Accelerator – 06/2023
Podmínky pro zapojení do výzvy pro projekty oceněné na mezinárodni úrovni – 2. národní výzva Seal of Excellence, EIC Accelerator
Všeobecné podmínky v7
Povinné přílohy uchazeče

Prohlášení o dodržování zásady “významně nepoškozovat”
Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant
VZOR TA CR Application Form pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni
Formulář pro druh výsledku Nmet
Doplňující dokumenty

Program SIGMA
Nařízení komise
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Plán správy dat – TA ČR
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Smlouva o poskytnutí podpory pro projekt oceněný na mezinárodní úrovni
MET-12 Specifikace požadavků poskytovatele na výsledky VaV v1
Příručky

Příručka pro odborné hodnotitele

Metodické pokyny pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026

Od 1. 6. do 30. 6. 2023 je otevřena národní výzva Technologické agentury ČR pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni s názvem 2. národní výzva Seal of Excellence, EIC Accelerator. Tato výzva bude vyhlášena v rámci Programu SIGMA dílčího cíle 4 Mezinárodní spolupráce a financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Výzva bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky, které mají sídlo, provozovnu nebo pobočku v ČR  a kteří obdrželi pečeť Seal of Excellence v daných uzávěrkách roku 2020 EIC Accelerator Pilot rámcového programu Horizont 2020 a daných uzávěrkách  2022 a 1. uzávěrce 2023 EIC Accelerator rámcového programu Horizont Evropa, konkrétně v uzávěrkách:

  • 8. leden 2020,
  • 18. březen 2020,
  • 7. říjen 2020,
  • 23. březen 2022,
  • 15. červen 2022,
  • 5. říjen 2022,
  • 11. leden 2023.

Cílem této výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi a podporovány aktivit napomáhajících dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Podmínky pro zapojení do výzvy vycházejí z programu SIGMA a Národního plánu obnovy. Celková finanční částka podpory na výzvu je 125 000 000 Kč, z toho maximálně 25 000 000 Kč na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory projektu je 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.
Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy, včetně informací o způsobu a kritériích výběru projektů k podpoře, naleznete v dokumentu “Podmínky pro zapojení do výzvy pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni – 2. národní výzva Seal of Excellence, EIC Accelerator”, který naleznete spolu s dalšími dokumenty v sekci “Dokumenty”.

Novinky

Program SIGMA: Výsledky 2. národní výzvy - dílčí cíl 4, Seal of Excellence - EIC Accelerator - 06/2023 (výzva pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni)
28. 7. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení návrhů projektů podaných do 2. národní výzvy - dílčí cíl 4,…
Program SIGMA: Vyhlášení 2. národní výzvy - dílčí cíl 4, Seal of Excellence - EIC Accelerator - 06/2023
1. 6. 2023
- Od 1. 6. do 30. 6. 2023 je otevřena národní výzva Technologické agentury ČR pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni s názvem 2. národní výzva…