Program SIGMA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 22. listopadu 2023 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Veřejná soutěž programu SIGMA – DC1 je zaměřena na podporu systému komercializace a na podporu využití a zhodnocení výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech či službách. Jedná se o veřejnou soutěž navazující na program GAMA, podprogram 1 a GAMA 2, podprogram 1.

Soutěžní lhůta začíná dnem 23. listopadu 2023 v 9:00 hod. a končí dnem 17. ledna 2024 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje všechny uživatele systému ISTA, že dojde k plánované odstávce systému v termínu 24. 11. – 26. 11. 2023. Data zadaná do ISTA před plánovanou odstávkou zůstanou v ISTA uložena. Odstávka bude zahájena v pátek 24. 11. 2023 v 17:00 hod.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde

Pro uchazeče 4. veřejné soutěže programu SIGMA – DC1 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 29. listopadu 2023 od 9:30 hod

Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím tohoto formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

Informace z online webináře (prezentace, videozáznam) následně zveřejníme na webu TA ČR.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2020, 2021, 2022); 
  • nenaplňují definici podniku v obtížích
  • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 17. 1. 2024;
  • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

DOKUMENTY SPOJENÉ SE 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Návrh složení Rady pro komercializaci

Příloha č. 2 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn Statement of the Applicant

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Všeobecné podmínky v7

Pokyn pro oznamování o zapojení nového dalšího účastníka (podniku) do projektu

Doplňující dokumentace

Program SIGMA

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023)

Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům

Plán správy dat – TA ČR

Plán správy dat – Horizont Evropa

Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům

Povinná publicita podpořených projektů TA ČR

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Zveřejněno dne 22. 11. 2023