Program SIGMA: Vyhlášení 6. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 17. ledna 2024 šestou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – DC1, Podpora komercializace VaVal+.

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru, na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Uchazečům bude nabídnuta možnost speciálního hodnocení projektů pro synergické účely. Protože TA ČR obdržela certifikaci EK pro program SIGMA, budou se moci úspěšné projekty po nadrámcovém vyhodnocení hlásit do druhého kola EIC Akcelerátoru. Podpořeným projektům v této veřejné soutěži budou poskytnuty podpůrné služby – koučink.

TA ČR upozorňuje, že návrh projektu musíte vyplnit v anglickém jazyce, stejně jako jeho povinné přílohy Project proposal (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a video, které bude charakterizovat návrh projektu. Funkční odkaz na video vložte do návrhu projektu v ISTA.

TA ČR také doporučuje, abyste si po příhášení přepnuli ISTA na anglickou verzi přes ikonu vlajky v pravém horním rohu.

Soutěžní lhůta začíná dnem 18. ledna 2024 v 9:00 a končí dnem 6. března 2024 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.

K této veřejné soutěži nebude TA ČR pořádat webinář. V průběhu soutěžní lhůty zveřejní TA ČR na svých stránkách informační prezentaci, ve které shrne podmínky veřejné soutěže.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2020, 2021, 2022); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 6. 3. 2024;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci.

Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 6. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

Call documentation

Příloha č. 1 – Project proposal

Příloha č. 2 – Hodnoticí proces

Annex No. 2 – Evaluation process

Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant

Smlouva o poskytnutí podpory

Genderová dimenze v obsahu výzkumu SIGMA

Gender dimension in research content SIGMA

Všeobecné podmínky v7

General Terms and Conditions v7

Doplňující dokumentace

Program SIGMA

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7

Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům

Research data and open accas to outputs/results

Plán správy dat – Horizont Evropa

Plán správy dat – TA ČR

Data Management plan – TA CR

Povinná publicita podpořených projektů TA ČR

Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Příručky

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Obecná příručka pro hodnotitele

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Zveřejněno dne 17. 1. 2024