Program SIGMA: Vyhlášení 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 7. února 2024 sedmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”).

TA ČR zveřejnila vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Program SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Pro tuto veřejnou soutěž byla stanovena čtyři výzkumná témata, přičemž každý návrh projektu musí být v souladu s jedním výzkumným tématem.

Výzkumná témata

 • Telemedicína;
 • AI a udržitelná mobilita;
 • Výrobní technologie a materiály;
 • Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku.

Soutěžní lhůta začíná dnem 8. února 2024 v 9:00 a končí dnem 27. března 2024 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje všechny uživatele systému ISTA o zavedení pravidelných odstávek z důvodu vývoje sdíleného IS SISTA. Více informací naleznete zde.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.  

Pro uchazeče 7. veřejné soutěže programu SIGMA – DC2 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 13. února 2024 od 10:00 hod
Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).
V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2020, 2021, 2022); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 27. 3. 2024;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 7. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 –  Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant

Všeobecné podmínky

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Formulář pro druh výsledku Nmet

Genderová dimenze v obsahu výzkumu

Doplňující dokumentace

Program SIGMA

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)

Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům

Plán správy dat – TA ČR

Plán správy dat – Horizont Evropa

Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům

Povinná publicita podpořených projektů TA ČR

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Zveřejněno dne 7. 2. 2024