Program SIGMA: Vyhlášení 8. veřejné soutěže - dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 15. května 2024 osmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce (dále jen „Program SIGMA – DC4”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Program SIGMA – DC4 se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s podporou zahraničních organizací. 

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

 • Návrh projektu se předkládá prostřednictvím informačního systému ISTA v anglickém jazyce. 

TA ČR doporučuje, abyste si po přihlášení přepnuli informační systém ISTA na anglickou verzi přes ikonu anglické vlajky v pravém horním rohu. 

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
Francouzská republikaFrench National Research AgencyANR
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
Korejská republikaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
Sasko, Spolková republika NěmeckoSaxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and TransportSMWA
Spojené státy americkéDepartment of Energy of the United States of AmericaDOE
Tchaj-wanMinistry of Economic AffairsMoEA
Tchaj-wanNational Science and Technology CouncilNSTC

Soutěžní lhůta začíná dnem 16. května 2024 v 9:00 hodin a končí dnem 17. července 2024 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Doklady k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje všechny uživatele informačního systému ISTA o zavedení pravidelných odstávek z důvodu vývoje sdíleného informačního systému SISTA. Více informací naleznete zde.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí informačního systému jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde

Máte dotaz? Podívejte se do často kladených dotazů (databáze znalostí). V případě, že nenaleznete odpověď, můžete položit dotaz prostřednictvím HELPDESK. Obrátit se také můžete na regionální zástupce TA ČR.

K této veřejné soutěži nebude TA ČR pořádat webinář. V průběhu soutěžní lhůty zveřejníme na našich webových stránkách informační prezentaci, ve které shrneme podmínky veřejné soutěže. 

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2020, 2021, 2022); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 17. 7. 2024;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 8. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

Call documentation

Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací

Annex No. 1 – Specific conditions of individual foreign organizations

Příloha č. 2 – Hodnoticí proces

Annex No. 2 Evaluation process

Související dokumentace a formuláře

Common Proposal 

Všeobecné podmínky v8

General Terms and Conditions v8

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant

Form Pre-existent knowledge

Formulář pro druh výsledku Nmet/Form for result of the Nmet type

Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům

Research data and open access to outputs/results

Plán správy dat TA ČR

Data Management Plan TA CR

Plán správy dat Horizont Evropa

Doplňující dokumentace

Program SIGMA

SIGMA Programme

Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Povinná publicita podpořených projektů TA ČR

Použití anglického jazyka v realizaci

Příručky

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Obecná příručka pro hodnotitele

General guide for evaluators

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Zveřejněno dne 15. 5. 2024