Program THÉTA: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže

Aktualizováno k 2. 6. 2022: Na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR ze dne 2. června 2022 o dodatečném podpoření návrhů projektů TK04010169 a TK04010108 – 4. veřejné soutěže Programu THÉTA, byl upraven seznam podpořených návrhů projektů. Návrhy projektů byly dodatečně podpořeny z důvodů odstoupení dvou projektů z realizace. Hlavním uchazečům těchto dvou dodatečně podpořených návrhů projektů bude odesláno nové rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže do datové schránky.

Zveřejněno dne 22. října 2021

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 10. února 2021.

  • TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 212 návrhů projektů, 210 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 70 návrhů projektů, což znamená 33% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Kde TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro hlavního uchazeče těchto návrhů projektů následující: 

  1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
  1. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Pokud se na řešení návrhu projektu bude podílet více uchazečů, tak před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je nutné mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu se Všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR).

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod jak se dostat k hodnoticím posudkům.Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 o stížnostech ve veřejné soutěži.