Program TREND: Vyhlášení 12. veřejné soutěže, PP1

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 26. 6. 2024 dvanáctou veřejnou soutěž v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 „Technologičtí lídři” (dále jen „PP1”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětem dvanácté veřejné soutěže Programu TREND, PP1 je výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. 6. 2024 v 9:00 hodin a končí dnem 14. 8. 2024 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Doklady k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje všechny uživatele informačního systému ISTA o zavedení pravidelných odstávek z důvodu vývoje sdíleného informačního systému SISTA. Více informací naleznete zde.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí informačního systému jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde

Pro uchazeče 12. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 9. 7. 2024 od 10:00 hod

Webinář budete moci sledovat v živém přenosu na YouTube (bez nutnosti instalace a přihlášení).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v informačním systému ISTA. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2020, 2021, 2022);
 • nenaplňují definici podniku v obtížích;
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 14. 8. 2024;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 12. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Představení projektu
Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků
Příloha č. 3 – Tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče
Příloha č. 4 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky v8
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn Statement of the Applicant
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa

Doplňující dokumentace

Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Povinná publicita podpořených projektů TA ČR

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Zveřejněno dne 26. 6. 2024