Program TREND: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 19. února 2020.

  • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž, nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 123 návrhů projektů, 115 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. Vzhledem k vysokému zájmu uchazečů byla alokace ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu navýšena na celkových 200 mil. Kč. Podpořeno tedy bude 21 návrhů projektů, což znamená 18, 26% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

Kde TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro příjemce těchto návrhů projektů následující: 

1. Předložit údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky jednotlivě za každého uchazeče:

2. Hlavní příjemce zašle Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) formulář “Zproštění mlčenlivosti správce daně a žádost o zaslání údajů ve věci uplatněného odpočtu na podporu výzkumu a vývoje”. Následně GFŘ předá TA ČR informace výhradně v rozsahu a pro účely uvedené ve formuláři. Formulář je nutné zaslat přímo do datové schránky Generálního finančního ředitelství (ID: p9iwj4f), elektronicky podepsaný statutárním orgánem hlavního příjemce, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů od obdržení Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Daná podmínka je stanovena pro potřeby kontroly plnění podmínky uvedené v bodě 1.1 Zadávací dokumentace ke 2. veřejné soutěži Programu TREND hlavnímu uchazeči, tedy nečerpání přímé podpory v období mezi 1. 1. 2015 až 31. 12. 2019 a nepřímé podpory ve formě odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, který byl uplatněn v posledních pěti pravomocně vyměřených zdaňovacích obdobích ke dni podání návrhu projektu, a to v součtu za obě kategorie podpory nepřevyšující 1 mil. Kč.

3. Doručit dvě podepsaná paré Smlouvy o poskytnutí podpory včetně Závazných parametrů v listinné podobě.

4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování Smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během několika dní (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

  • Zveřejněno 31. 8. 2020