Program TREND: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu
na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 29. dubna 2020.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 458 návrhů projektů, 434 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. V průběhu hodnocení odstoupily
4 návrhy projektů (FW03010724, FW03010101, FW03010713 a FW03010451). Podpořeno je celkem 45 návrhů projektů, které plně vyčerpají plánovanou alokaci ve výši 1 mld. Kč. Na základě vysokého zájmu o tuto soutěž probíhají intenzivní jednání o zajištění prostředků pro navýšení alokace až na 3 mld. Kč a tedy možné podpory celkem až 163 projektů. O možnosti podpory těchto dodatečných projektů bude TA ČR a MPO informovat nejpozději do konce února 2021.

U návrhů projektů, u kterých TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, MPO doporučuje hlavním uchazečům zvážit žádost
o podporu v VIII. Výzvě programu Aplikace, kde byla prodloužena doba příjmu žádostí minimálně do 15. 1. 2021. Informace o programu podpory Aplikace a Výzvě VIII poskytne žadatelům Agentura pro podnikání a inovace nebo Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace ve všech krajských městech.


U návrhů projektů, u kterých TA ČR již nyní předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro příjemce těchto návrhů projektů následující:

  1. Předložit údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky jednotlivě za každého uchazeče:
  2. Doručit dvě podepsaná paré Smlouvy o poskytnutí podpory včetně Závazných parametrů v listinné podobě.
  3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí budou odesílána v průběhu ledna 2021.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování Smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA rovněž během ledna 2021 (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Zde je k dispozici video návod jak se dostat k hodnotícím posudkům.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR
dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

  • Zveřejněno 22. 12. 2020