Program EPSILON

Podpora projektů zaměřených převážně na průmyslové technologie, jejichž výsledky mají rychlé uplatnění na trhu

Novinky

Výsledky národní veřejné soutěže Programu EPSILON M-ERA.NET 2 CALL 2018
11. 4. 2019
- Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky 6. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON M-ERA.Net 2…
Program EPSILON: Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 6.VS Programu EPSILON M-ERA.NET 2 CALL 2018
28. 3. 2019
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže ve…
Vyhlášení národní veřejné soutěže M-ERA.NET 2 CALL 2018
4. 2. 2019
- Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 4. 2. 2019 vyhlásila národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní…

Více informací

Statistiky, hodnocení

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 18. prosince 2013 č. 987. Změna programu byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 27. července 2020 č. 792.

Program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů spadajících do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci)  jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech:

  • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
  • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
  • Prostředí pro kvalitní život

Cílem programu je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Priority) prostřednictvím podpory projektů, v rámci kterých budou realizovány výzkumné cíle oblastí a podoblastí daných priorit. Program je tedy založen na plnění cílů Priorit nikoliv oborově. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:

  • Podprogram 1 – Znalostní ekonomika
  • Podprogram 2 – Energetika a materiály
  • Podprogram 3 – Životní prostředí

Délka trvání programu je navržena na 12 let (2015 – 2026). Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do programu byla vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015 a pak každoročně do roku 2018 včetně. Dále v letech 2019 až 2026 budou z programu podporovány pouze schémata ERA-NET COFUND, evropská partnerství a další formy mezinárodní spolupráce v rámci programů Horizont 2020 a Horizont Evropa.

Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace.

Celkové výdaje na program mají činit 11 943,3 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu 7 761,7 mil. Kč. Tyto výdaje jsou na jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží. Nejvyšší povolená intenzita  podpory je celkově za program 65 %. 

V programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (kategorizace dle rejstříku informací o výsledcích – RIV ):

P – patent;
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
Z – poloprovoz, ověřená technologie;
R – software;
F – průmyslový a užitný vzor;
N – metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem;
O – ostatní výsledky. 

Výsledky, které nebudou uznány poskytovatelem jako jediný výsledek v daném projektu, ale pouze v kombinaci s alespoň jedním dalším výsledkem uvedeným ve výčtu druhů výsledků výše, jsou výsledky druhu:

H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.


ARCHIV DOKUMENTŮ

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON – v účinnosti od 18. 10. 2018 do 31. 10. 2019
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON – v účinnosti od 7. 12. 2017 do 17. 10. 2018
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON – v účinnosti od 17. 10. 2014 do 6. 12. 2017
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON – v účinnosti od 18. 12. 2013 do 16. 10. 2014