Šestá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
2019-02-04
Alokace
1 mil. €
Maximální výše podpory na projekt
1 mil. €
Maximální intenzita podpory na projekt
60 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
13. 3. 2018 - 12. 6. 2018

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 6. VS EPSILON – M-ERA.Net 2 Call 2018
Související dokumentace a formuláře

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení uchazeče-Sworn statement of the applicant
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky v5
Formulář potvrzení příslušného orgánu státní správy pro druh výsledku NmetS
Doplňující dokumentace

Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 6. veřejné soutěže programu EPSILON
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Výsledky podporované programem EPSILON
Program na podporu aplikovaného výzkumu EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 4. 2. 2019 vyhlásila národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018.

Jedná se o 6. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, které se mohou účastnit pouze uchazeči z České republiky, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018 doporučeny k podpoře a disponují Decision Letter vydaným konsorciem M-ERA.Net 2.

Veřejná soutěž je vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Termíny pro zaslání návrhů projektů

Soutěžní lhůta začíná dnem 5. 2. 2019 a končí dnem 19.3. 2019 v níže uvedené hodiny:

  1. Začátek soutěžní lhůty (zahájení přípravy a vyplňování návrhů projektů do webového formuláře ve formátu Google Tabulek) je stanoven na 5. 2. 2019 v 9:00:00 hod.
  2. Návrh projektu bude přijímán do 19.3. 2019 do 16:30:00 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 19. 3. 2019 do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč zašle přes aplikaci helpdesk na www.tacr.cz/hesk, v kategorii Cofundy, žádost o zaslání formuláře návrhu projektu (přihláška). Každou žádost o zaslání formuláře návrhu projektu TA ČR vyřídí a zájemcům poskytne webový formulář ve formátu Google Tabulek.

Hlavní uchazeč musí vyplnit návrh projektu do webového formuláře ve formátu Google Tabulek. Před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže uchazeč stáhne návrh projektu do formátu MS Excel (.xlsx/xls) a následně musí být do veřejné soutěže podán prostřednictvím datové zprávy z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky TA ČR. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „6. VS programu EPSILON – M-ERA.Net 2 Call 2018 – národní výzva – akronym projektu“.

Každý hlavní uchazeč musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující způsobilost uchazeče (Čestné prohlášení) do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli „Věc” musí být uvedeno „6. VS programu EPSILON – M-ERA.Net 2 Call 2018 – národní výzva – prokázání způsobilosti uchazeče – akronym projektu“.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Poskytování informací

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.

Dotazy podané uchazeči v lhůtě kratší než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty, nemusí být zodpovězeny. Lhůta na odpověď je stanovena směrnicí SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.

Povinnosti účastníků pro přijetí návrhu do veřejné soutěže

Do této veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku
  2. splňují definici podniku v obtížích

Kontaktní osobou pro národní veřejnou soutěž EPSILON M-ERA.Net 2 Call 2018 je Iveta Zápařková (iveta.zaparkova@tacr.cz, 234 611 511) a Kristina Nehilčová (kristina.nehilcova@tacr.cz, 234 611 629)

Novinky

Výsledky národní veřejné soutěže Programu EPSILON M-ERA.NET 2 CALL 2018
11. 4. 2019
- Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky 6. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON M-ERA.Net 2…
Program EPSILON: Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 6.VS Programu EPSILON M-ERA.NET 2 CALL 2018
28. 3. 2019
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže ve…