Program PRODEF

Seznam soutěží

Aktuálně nejsou aktivní žádné soutěže

Novinky

Zpětná vazba od hodnotitelů za rok 2023
10. 6. 2024
- Vážené hodnotitelky, vážení hodnotitelé,  chceme Vám mnohokrát poděkovat, že jste si udělali čas a vyplnili náš dotazník pro zpětnou vazbu k…
Plánovaná odstávka systémů ISTA, SISTA a ISRB
10. 6. 2024
- TA ČR informuje uživatele ISTA, SISTA a ISRB, že dojde k plánované odstávce systémů v pátek 14. 6. 2024 od 9:00 do 12:00 hod. Naší snahou bude…
SAVE THE DATE - Seminář pro příjemce podpořených projektů ve 4. veřejné soutěži Programu SIGMA Dílčí cíl 1: Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích
10. 6. 2024
- Dne 10. 7. 2024 od 9:30 proběhne hybridní formou seminář pro příjemce podpořených projektů ve 4. veřejné soutěži Programu SIGMA Dílčí cíl 1: Podpora…

Více informací

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací PRODEF (dále též “program”) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 300 ze dne 7. května 2024.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program PRODEF je realizován v souladu s aktuálně platnými strategickými a koncepčními dokumenty, zaměřenými na oblast výzkumu, vývoje a inovací a oblast obranného průmyslu. Slouží k naplňování synergických a komplementárních efektů zejména s Evropským obranným fondem (a případnými navazujícími programy). Zaměří se však i na samostatné projekty obranného průmyslu národního významu. Z toho důvodu je program členěn na dva podprogramy, přičemž každý z nich má odlišný způsob výběru a hodnocení projektů.

HLAVNÍ CÍL PROGRAMU

Hlavním cílem programu je další rozvoj národního VaVaI v oblasti obranného průmyslu, a to prostřednictvím zvýšení zapojení českých subjektů do mezinárodních řetězců a konsorcií, a posílení technologické úrovně českých subjektů, které již v obranném VaVaI působí nebo mohou působit – přičemž i zvýšení multidisciplinarity prostřednictvím zapojení právě těch subjektů, které dosud v obranném VaVaI nepůsobily.

PODPROGRAMY

Podprogram 1: Podpora českých uchazečů ve výzvách EDF

Podprogram je zaměřen na usnadnění plnění podmínek stanovených ve výzvách EDF (dle Nařízení o EDF) či navazujícím programu. Realizace bude probíhat formou národního spolufinancování aktivit českých subjektů ve výzvách EDF. 

Podprogram se zaměřuje na podporu úspěšných projektů v rámci jednotlivých výzev EDF, proto kofinancováním těchto projektů dojde k podpoře excelence, neboť projekty uspěly na celoevropské úrovni.

Podprogram 2: Národní veřejné soutěže v obranném výzkumu

Podprogram je zaměřen na projekty aplikovaného výzkumu a inovací v oblastech moderních nastupujících a přelomových technologiích, které lze využít pro potřeby AČR. Budou podporovány projekty, které prokáží vazbu na technologické znalostní domény v oblasti přelomových a nastupujících technologií (EDTs – Emerging and Disruptive Technologies).

Dále půjde o projekty aplikovaného výzkumu a inovací směřující obsahově do oblastí, jež jsou ustanoveny v Koncepci obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 2023–2029 a v souladu s klíčovými technologiemi z hlediska zajištění podstatných bezpečnostních zájmů státu a schopností obranného průmyslu ČR obsaženými ve Strategii vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2030.

V reakci na aktuální rozvojové trendy se k těmto prioritám řadí také elektronický boj, společná palebná podpora (rozvoj bezosádkových systémů a ochrana proti nim, vývoj munice pro palebné prostředky dělostřelectva a minometné jednotky), ženijní podpora (náhrada lidské osádky), zdravotnické zabezpečení (rozvoj léčebných postupů, vybavení a materiálu, zdravotnická ochrana vojsk) či další oblasti, které budou ustanoveny v aktualizovaných koncepčních dokumentech resortu MO nebo které budou odpovídat aktuálním a budoucím prioritám a potřebám AČR.

Další přípustnou oblastí je podpora projektů z prostředí společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV), které se zaměří např. na systémovou personální podporu a rozvíjení práce s vojáky (např. na základě Koncepce péče o válečné veterány v jejím aktuálním znění) či na rozvoj dalších procesů vycházejících z povinností definovaných v zákoně č. 219/1999, o vojácích z povolání. Dále též dle doporučení a závazků např. z Koncepce přípravy občanů k obraně státu.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2024 až 2031, tedy osm let. První veřejná soutěž v podprogramu 2 se předpokládá vyhlásit v roce 2024. Následně se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží v podprogramu 2 v letech 2026 a 2028. Vyhlášení národních výzev na podporu projektů z podprogramu 1 bude termínově záviset na vyhlašování výzev z Evropského obranného fondu a jemu navazujících programů.

Maximální délka řešení projektů z obou podprogramů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje jsou rozloženy v letech dle předpokládaného postupného vyhlašování veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích / národních výzev. Celkem se jedná o 6 120 mil. Kč, ze státního rozpočtu se je to 3 600 mil. Kč a z ostatních zdrojů 2 520 mil. Kč. 

Předpokládaná průměrná intenzita podpory celkově za program je 60 %.