Program BETA3

Veřejné zakázky

Informace o vyhlášených zadávacích řízeních jsou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zveřejňovány:
– na profilu zadavatele
– ve věstníku veřejných zakázek
– v Průvodci veřejnou zakázkou VAVAI (elektronický nástroj) 
Registrací v tomto elektronickém nástroji budete automaticky notifikováni.

Znění programu

Usnesení vlády ČR ze dne 30. srpna 2023 č. 670
Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA3 – s účinností od 30.8.2023
Seznam zástupců Rady programu

Realizace programu BETA3

MET-22 Realizace programu BETA3
F-486 Jmenování Zástupce odborného gestora v BETA3
F-487 Návrh na člena Rady programu BETA3 (.docx)
F-488 Žádost o přistoupení do programu BETA3

Novinky

Plánovaná odstávka systému ISTA, SISTA a ISRB
28. 3. 2024
– TA ČR informuje uživatele ISTA, SISTA a ISRB, že dojde k plánované odstávce systémů v termínu 5. dubna 2024 od 9:00 do 17:00 hod. Naší snahou bude…

Více informací

ZNĚNÍ PROGRAMU

Usnesení vlády ČR ze dne 30. srpna 2023 č. 670
Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA3 – v účinnosti od 30. srpna 2023

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v gesčních oblastech ústředních orgánů státní správy a ostatních orgánů státní správy včetně TA ČR (dále též Resort), pro něž je v tomto programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb v souladu s národními i resortními inovačními a rozvojovými prioritami či resortními výzkumnými plány.

Tematické oblasti aplikovaného výzkumu pro potřeby Resortů (včetně sdílených potřeb) budou odrážet resortní priority tak, aby se aplikace výsledků výzkumu promítla do strategických a koncepčních dokumentů, případně aby aplikace umožnila flexibilně reagovat na jakoukoliv výzvu (současnou i budoucí), která vyžaduje nový přístup. Díky tomu výzkum posílí kvalitu koncepčních a strategických dokumentů, které formulují scénáře vývoje s orientací na budoucí cíle, a to ve střednědobém (do roku 2035–2040) nebo dlouhodobém (do roku 2050) horizontu.

Podporován bude takový výzkum, který (výzkumnou prací) připravuje podklady pro zkvalitnění výkonu funkcí státní správy příslušného orgánu, a to funkcí legislativních, organizačních a správních, tak za účelem posílení budování inovačního ekosystému ve státní správě. Podporována bude rovněž meziresortní spolupráce v aplikovaném výzkumu, aby se posílila efektivita využití veřejných prostředků.

Primárně bude kladen důraz na to, aby výsledky výzkumného projektu vedly k naplnění resortních výzkumných potřeb. Tematické oblasti výzkumu jsou (s ohledem na průřezovost řešené problematiky) stanoveny obecně ve čtyřech úrovních problémů v gesci příslušného Resortu: (1) naléhavé problémy, (2) stávající problémy, (3) vznikající problémy, (4) budoucí celospolečenské výzvy.

CÍLE PROGRAMU

Hlavním cílem programu je podpora realizace výzkumných aktivit ve snaze posílit vývoj nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídících produktů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy.

Program dále podporuje vytváření a inovace modelů, novel právních norem a strategií pro aktuální politiku státu, a to v národním i evropském kontextu. Součástí očekávaných výsledků programu je také návrh metodik vyhodnocování účinnosti těchto politik či strategií k získání zpětné vazby, tvorba podkladů pro budoucí směřování politik v rámci zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků.

Dílčím cílem je podpora budování inovační kultury a podpora rozvoje inovačního ekosystému ve státní správě. Za účelem zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků, bude podpora zaměřena na takové projekty (vzešlé z veřejných zakázek), u nichž bude prokázána schopnost státní správy aplikovat výsledky VaVaI, kde je zcela zřejmé jejich konečné využití v praxi státní správy.

Aby aplikace výsledků VaVaI vedla k inovacím, budou Poskytovatelem významně metodicky, procesně i organizačně podporováni odborníci na Resortech tak, aby byly Resorty v průběhu trvání programu schopny vytvořit základ organizační struktury, která aplikaci výsledků VaVaI umožňuje a podporuje. Tímto Resorty přirozeně posílí inovační kulturu i inovační ekosystém.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2023–2031, tj. 9 let. Identifikace a sběr výzkumných potřeb určených orgánů státní správy bude probíhat v období 2023–2031, se zahájením podpory v roce 2024 a ukončením podpory v roce 2031. Minimální a maximální doba realizace schválených projektů bude zohledňovat rozdílný charakter realizovaných potřeb. Doba realizace projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu. Realizace programu probíhá prostřednictvím informačního systému Poskytovatele včetně realizace veřejných zakázek, které nejsou realizovány prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN).

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové plánované výdaje na program BETA3 ve výši 1 326 000 000 Kč jsou rozvrženy na období jeho trvání v souladu s předpokládaným postupným financováním projektů vzešlých z veřejných zakázek – ve vazbě na jejich očekávanou průměrnou délku. Celková výše plánovaného rozpočtu vychází z analýzy absorpční kapacity. Finanční prostředky budou rozloženy do celého období v poměru dle očekávaného množství výzkumných potřeb a cen vysoutěžených veřejných zakázek se zohledněním kapacity lidských zdrojů nezbytných pro zajištění realizace výzkumné potřeby.