PROJEKT TA ČR SYNERGIE 2

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000252

Synergie národních programů s unijním programem Horizont 

projtacr

Co je cílem projektu?

V prosinci roku 2020 končí programové období Horizont 2020 (H2020) a nastupuje nový unijní rámcový program, Horizont Evropa (HE). Projekt Synergie 2 reaguje na měnící se prostředí, přičemž staví na zkušenostech získaných v rámci realizace projektu Synergie (1). Projekt koncepčně naváže na programové období H2020, dále ho bude rozvíjet, rozšíří ho o další, komplexnější aktivity a zajistí také přípravu na nastupující programové období, jež s sebou nese nové formy spolupráce a měnící se synergické aktivity

Cílem projektu je přispět k efektivnější koordinaci a implementaci synergických nástrojů s unijními programy v oblasti VaVaI. TA ČR ověří a prohloubí nastavení synergií s relevantními nástroji a projekty financovanými z rámcového programu H2020 a bude nadále participovat na přípravě nástrojů v HE.

Hlavní cíle projektu jsou:

  • ERA-NET Cofund – aktivnější zapojení TA ČR v rámci mezinárodních konsorcií poskytovatelů za účelem zajištění kontinuity současně navázané mezinárodní spolupráce při transformaci současných sítí do evropských partnerství; 
  • CSA projekty, ERA-NET Cofund – aktivnější zapojení TA ČR v rámci mezinárodních konsorcií poskytovatelů za účelem prohloubení expertízy a know – how českých poskytovatelů pro zajištění jejich větší samostatnosti na poli mezinárodní spolupráce;
  • formulování pozic ČR a příprava zapojení do pilíře 3 HE, dosud nepilotovaných nástrojů a konceptů evropské mezinárodní spolupráce;
  • formulace strategické pozice ČR týkající se nastavení podmínek fungování  a certifikace národních/regionálních programů v rámci připravovaného plug-in;
  • hledání možností podpory projektů s pečetí Seal of Excellence.

Co je výstupem projektu?

Na základě realizace výše zmíněných aktivit vznikne zpráva BEST PRACTICE – ERA-NET Cofundy – změny v postupech, která bude popisovat změny od Cofundů k Partnerstvím s nástupem nového období.

Harmonogram

24 měsíců (1. 1. 2021 – 31. 12. 2022)

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou ostatní subjekty a jejichž pracovníci, kteří budou moci využít praktických zkušeností TA ČR při přípravě programového období 2021+. Jedná se zejména o koordinační pracovníky MMR, pracovníky řídících orgánů, kteří implementují intervence v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (především tedy MŠMT a MPO), další partnery zapojené do přípravy období 2021+ (zde se bude jednat zejména o další poskytovatele účelové podpory VaVaI – např. GA ČR, MV, MO; partnery aktivní v RIS 2 strategii jako jsou příjemci projektů Smart Akcelerátoru OP VVV, inovační agentury, partneři z oblasti VaVaI – AVO, AV ČR, TC AV ČR, konference rektorů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora, apod.).

Východiska pro realizaci projektu

Česká výzkumná scéna potřebuje nadále posilovat motivaci a informovanost pro zapojení se do mezinárodních projektů a zlepšovat své výzkumné ekosystémy. A právě k tomu se snaží přispět projekt Synergie 2, který povede k úpravě národních programů na podporu mezinárodní spolupráce tak, aby zaujaly pozornost širšího spektra českých výzkumníků, novým uchazečům zprostředkovaly informace a první zkušenosti s mezinárodním formátem spolupráce a těm stávajícím poskytly prostor pro další rozvoj v mezinárodním měřítku. 

Zapojením TA ČR do ERA-NET Cofundů se české výzkumné obci podařilo nabídnout širší paletu tematických oblastí, což se projevuje na jejím rostoucím zájmu o účast v ERA-NET cofundových výzvách. Zajištění kontinuity daného nástroje je proto klíčové pro udržení tohoto pozitivního trendu a to i v momentě, kdy se budou ERA-NET Cofundy překlápět do tzv. Evropských partnerství.

Snahou TA ČR bude nadále nalezení vhodného schémata podpory pro projekty s pečetí Seal of excellence i u jiných nástrojů než byl SME Instrument fáze 1, tedy těch, které nebyly financovány ze strany EK. Evropská Komise se v HE rozhodla rozšířit pečeť excellence také na další nástroje podpory, ve kterých projekty překročí práh způsobilosti k financování, nicméně finanční prostředky na ně z rozpočtu programu nezbydou.

Realizace projektu

Projekt je rozdělen do čtyř etap, přičemž jedna etapa vždy trvá 6 měsíců.

Celkové výdaje projektu jsou 3,617 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Fondu soudržnosti, prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc a ze státního rozpočtu ČR.