Třetí veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
14.12.2012
Alokace
Maximální výše podpory na projekt
Maximální intenzita podpory na projekt
Uchazeči
Lhůta pro podání návrhů projektů
6. 6. 2012 - 13. 11. 2012

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

Výsledky 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášené dne 6. června 2012.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s těmito projekty z těchto důvodů:

  • Projekty doporučené ale nepodpořené z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků. V případě, že finanční prostředky budou zbývat, tak budou projekty postupně podpořeny v pořadí uvedeném v tabulce.
  • Projekty nedoporučené k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí Technologické agentury ČR vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Dodatečně podpořené projekty

Technologická agentura ČR (dále TA ČR) jako poskytovatel účelové podpory rozhodla na jednání předsednictva dne 14. 3. 2013 v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) dodatečně podpořit projekty č. TA03010396, TA03010458, TA03010852, TA03011098 a TA03011279 ve třetí veřejné soutěži Programu na podporu rozvoje aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Důvodem dodatečného podpoření projektů je skutečnost, že došlo k uvolnění části finančních prostředků odstoupením některých původně podpořených projektů. TA ČR dále dodatečně podpoří také projekt č. TA03030400 z důvodu vyhovění stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení ve veřejné soutěži.

DOKUMENTY SPOJENÉ S PODPOŘENÝMI PROJEKTY VE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU ALFA

Změnové řízení u realizovaných projektů

Pravidla pro publicitu v projektech

Novinky

Výsledky 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
14. 12. 2012
- Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného…