Čtvrtá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
17.08.2017
Alokace
190 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
25 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
74 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
1. 3. 2017 - 31. 5. 2017

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 4. VS programu DELTA
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Příloha č. 2 – Common Proposal
Příloha č. 3 – Formulář Pre-existent knowledge
Příloha č. 4 – Iniciativa Průmysl 4.0
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet
Formulář Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba
Příručky

Příručka pro uchazeče k 4. veřejné soutěži DELTA
Doplňující dokumentace

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem DELTA
Výsledky podporované programem DELTA
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 28. února 2017.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, z těchto důvodů:

 • Projekty byly doporučeny k podpoře odborným poradním orgánem, ale nejsou podpořeny z důvodu nesplnění podmínky Zadávací dokumentace dle bodu 3.2 Specifické podmínky pro uchazeče, kdy musí být splněna následující skutečnost: „Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu bude podpořen také partnerskou institucí BMBF.“
 • Projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. Příjemce musí mít se zahraničním partnerem uzavřenou smlouvu, ve které bude vymezen způsob spolupráce na řešení projektu a dále zde bude ošetřena problematika ochrany práv duševního vlastnictví. Tuto smlouvu je povinen před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli předložit. Tato smlouva musí být podepsána statutárními zástupci hlavního uchazeče na české i německé straně. Smlouvu je možné nahradit tak, že zahraniční partner bude stranou Smlouvy o účasti na řešení projektu, aniž by zahraniční partner byl v roli dalšího účastníka
 2. Doložit Smlouvu o účasti na řešení projektu před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory.
 3. Za účelem ochrany výsledků projektu a partnerů projektu musí příjemce doložit před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory formulář Pre-existent knowledge a popsat projektový “background” za předpokladu, že bude mezi řešiteli projektu tento dokument smluvně vypracován. V případě, že příjemce v návrhu projektu deklaroval, že dokument před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli dodá, musí tak učinit. Formulář Pre-existent knowledge je dostupný zde.
 4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 5. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a dalším účastníkům, se ukládá: 
  1. předložit za hlavního příjemce i další účastníky ověřenou kopii, a to oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
  2. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program DELTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, který je ke stažení zde anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni.

ARCHIV

Novinky

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU PODPORY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE DELTA
18. 8. 2017
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního…
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA
19. 6. 2017
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže ve…