První veřejná soutěž - 2. podprogram

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 1. VS programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence
Příloha č. 1 Čestné prohlášení pro uchazeče-Swom statement of the applicant
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Formulář Žádost o výpis z rejstříků trestů – fyzická osoba
Všeobecné podmínky v4
Doplňující dokumentace

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče

VÝSLEDKY 1. VS PROGRAMU GAMA, PODPROGRAMU 2, SEAL OF EXCELLENCE

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP2 – Seal of Excellence, vyhlášené dne 20. března 2017.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Napodporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Pro projekty, u nichž poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující:

  1. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a dalším účastníkům, se ukládá:
    1. předložit za hlavního příjemce i další účastníky ověřenou kopii, atooprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem zobchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, nestarší než 90 kalendářních dnů,
    2. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebojsou jeho členy, na formuláři „Program GAMA– údaje pro výpis zRejstříku trestů“, který je ke stažení zde anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než90kalendářních dnů.
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni.

ARCHIV