Čtvrtá veřejná soutěž - 2. podprogram

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 12. 2018
Alokace
10 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
39 286 €
Maximální intenzita podpory na projekt
55 %
Uchazeči
Podnik (malý nebo střední)
Lhůta pro podání návrhů projektů
11. 10. 2018 - 22. 11. 2018

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ke 4. VS programu GAMA, PP2, Seal of Excellence
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Doplňující dokumentace

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP2 – Seal of Excellence, vyhlášené dne 10. října 2018.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem byly do veřejné soutěže podány 2 návrhy projektů, do hodnocení postoupily 2 návrhy projektů, z nich budou podpořeny celkem 2, což znamená 100% míru úspěšnosti.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy”), platí následující:

  1. Před uzavřením Smlouvy musí být za každý projekt doručeno Čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení zde.
  2. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, se ukládá předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba“, anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestů je ke stažení zde.
  3. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání návrhu projektu do datové schránky TA ČR), musí být před uzavřením Smlouvy předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
  4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

ARCHIV

Novinky

Program GAMA, PP2, SEAL OF EXCELLENCE: Výsledky 4. VS
21. 12. 2018
- Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA,…
Program GAMA, PP2 - SEAL OF EXCELLENCE: Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 4. VS
30. 11. 2018
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěževe…