Druhá veřejná soutěž - 2. podprogram

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 12. 2017
Alokace
18 mil. Kč v roce 2018
Maximální výše podpory na projekt
39 286 €
Maximální intenzita podpory na projekt
55 %
Uchazeči
Podnik (malý nebo střední)
Lhůta pro podání návrhů projektů
12. 10. 2017 - 23. 11. 2017

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ke 2. VS programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence
Příloha č. 1 Čestné prohlášení pro uchazeče-Swom statement of the applicant
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky v4
Doplňující dokumentace

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU GAMA, PODPROGRAMU 2, SEAL OF EXCELLENCE

Technologická agentura ČR (dále „TA ČR“) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP2 – Seal of Excellence, vyhlášené dne 11. října 2017.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujícího projektu.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující:

  1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů.
  2. Příjemcům se ukládá:
    1. předložit za hlavního příjemce i další účastníky ověřenou kopii, a to oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
    2. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program GAMA– údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů.
  3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni.

ARCHIV

Novinky

Vyhlášení výsledků 2. VS Programu GAMA, PP2, SEAL OF EXCELLENCE
4. 11. 2019
- Technologická agentura ČR (dále „TA ČR“) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací…
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 2. VS Programu GAMA, PP2 - SEAL OF EXCELLENCE
30. 11. 2017
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve…