Více informací

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 30. ledna 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen Program GAMA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Uchazeč musí předat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat Potvrzení podání návrhu projektu do IS VaVaI TA ČR do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče.V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program GAMA – NÁVRH PROJEKTU“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program GAMA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. 1. 2014 a končí dnem 19. 3. 2014 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS VaVaI TA ČR do 16:30:00 hod.
  2. Potvrzení podání návrhu projektu bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.
Elektronická přihláška: vyzvy.tacr.cz