Druhá veřejná soutěž


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Hodnoticí proces
Příloha č. 2 – Návrh složení rady centra
Příloha č. 3 – Příjmy z komercializace
Příloha č. 4 – Příloha za pracoviště uchazeče
Příloha č. 5 – Strategický výhled a perspektivy v oboru
Annex No. 1 – Evaluation process
Annex No. 2 – Proposal for composition of Centre Council
Annex No. 3 – Income from commercialisation
Annex No. 4 – Annex for applicant’s research group(s)
Annex No. 5 – Strategic outlook and prospects in the field
Související dokumentace a formuláře

Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Smlouva o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Všeobecné podmínky
Doplňující dokumentace

Program Národní centra kompetenece
Souhlas Rady centra s novým dílčím projektem, se změnou projektu
Výkaz příjmů z komercializačních aktivit projektu v rámci programu NCK
Formulář pro druh výsledku NmetS
Pravidla pro publicitu
Návrh dílčího projektu (aktualizováno 4. 11. 2022)

Nadpis: Program Národní centra kompetence: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže

Zveřejněno dne 30. 11. 2022
Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “program NCK”), vyhlášené dne 15. 12. 2021.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 44 návrhů projektů, 40 návrhů projektů postoupilo do hodnocení (jeden návrh projektu byl však během hodnocení vyloučen). Z 39 návrhů projektů je podpořeno celkem 18 návrhů projektů, což znamená 41% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti se počítá k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Předsednictvo TA ČR na svém jednání dne 24. 11. 2022 rozhodlo ve 2. veřejné soutěži Národní centra kompetence o podpoře 18 návrhů projektů v celkové výši téměř 6,1 mld. Kč. Součástí tohoto rozhodnutí je snížení nákladů a související podpory všech návrhů projektů, doporučených k podpoře, ve výši 25 %. K tomuto rozhodnutí dospělo předsednictvo na základě zvážení disponibilních finančních prostředků, hodnocení jednotlivých návrhů projektů v rámci hodnoticího procesu, naplnění cílů programu a možnosti navýšení rozpočtu podpořených projektů z prostředků RRF v rámci Národního plánu obnovy v souladu s §9, odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti: 

 1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
 1. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
 2. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je nutné mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na helpdesk.tacr.cz do kategorie “Podpisy smluv” nebo “Projekty v realizaci”. 

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži.


Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. prosince 2021 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “program NCK”).

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení druhé veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Cílem veřejné soutěže a samotného programu je:

 • zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu;
 • zvýšení konkurenceschopnosti podniků;
 • posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Nástrojem pro dosažení tohoto cíle budou podpořené návrhy projektů, jejichž cílem je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě vybudovaných národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.


Parametry 2. veřejné soutěže programu NCK naleznete ZDE. 


Soutěžní lhůta začíná dnem 16. prosince 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 6. dubna 2022 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hodin – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hodin – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Upozorňujeme uchazeče, že s ohledem na předpokládané rozpočtové provizorium a následné schválení rozpočtu (příp. jeho neschválení či snížení rozpočtu), může dojít k tomu, že bude 2. veřejná soutěž programu NCK na základě § 23 odst. 3) zákona č. 130/2002 Sb. zrušena.


Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU)č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Pozn. Všechny dokumenty zveřejněné v den vyhlášení veřejné soutěže jsou považovány za součást Zadávací dokumentace.

K této veřejné soutěži bude TA ČR dne 18. 1. 2022 pořádat informační webinář. Program webináře, včetně možnosti přihlášení, bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ TA ČR

V rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím zasílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Hodnoticí proces
Annex No. 1 – Evaluation process
Příloha č. 2 – Návrh složení rady centra
Annex No. 2 – Proposal for composition of Centre Council
Příloha č. 3 – Příjmy z komercializace 
Annex No. 3 – Income from commercialisation
Příloha č. 4 – Příloha za pracoviště uchazeče
Annex No. 4 – Annex for applicant’s research group(s)
Příloha č. 5 – Strategický výhled a perspektivy v oboru
Annex No. 5 – Strategic outlook and prospects in the field

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

Doplňující dokumentace

Program Národní centra kompetence
Pravidla pro publicitu
Formulář pro druh výsledku NmetS
Návrh dílčího projektu
Souhlas Rady centra s novým dílčím projektem/se změnou projektu
Výkaz příjmů z komercializačních aktivit projektu v rámci programu NCK


Oznámení nového termínu vyhlášení 2. VS

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o novém termínu vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “NCK”), jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 16. prosince 2020.

Harmonogram a předběžné parametry 2. veřejné soutěže Programu NCK naleznete ZDE. 

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.


Aktualizováno: Změna termínu vyhlášení veřejné soutěže a aktualizace parametrů

V souvislosti s pandemií COVID-19, s ohledem na situaci v České republice a z důvodu nedostatku finančních prostředků ve státním rozpočtu na rok 2021, se Technologická agentura ČR (dále TA ČR) rozhodla změnit termín vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence.
Z původního termínu 29. dubna 2020 bude vyhlášení veřejné soutěže posunuto, a to na konec roku 2020.

Na základě toho došlo k úpravě předběžně zveřejněných parametrů veřejné soutěže, jejichž aktuální podobu naleznete ZDE. Došlo také k jejich doplnění, např. o přehled výzkumných témat, která jsou pro tuto veřejnou soutěž stanovena.

Závěrem v této souvislosti TA ČR informuje zástupce projektů realizovaných v rámci 1. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence o tom, že bližší informace k možnému prodloužení doby řešení realizovaných projektů v rámci 1. veřejné soutěže obdrží společně s výsledky průběžného hodnocení, a to nejpozději do 30. dubna 2020.