Třetí veřejná soutěž - Dílčí cíl 1: Podpora komercializace VaVaI+

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
30. 9. 2023
Alokace
10 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
780 tis. Kč (cca 30 000 € z doporučení z GO-SME)
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
30. 3. 2023 - 17. 5. 2023

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Project proposal
Příloha č. 2 – Hodnotící proces
Annex No. 2 – Evaluation process

Související dokumentace a formuláře


Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Smlouva o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky v7

Doplňující dokumentace


Program SIGMA
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – Horizont Evropa
Plán správy dat – TA ČR
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR v4

Příručky


Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže – dílčí cíl 1

Zveřejněno dne 25. 9. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 1 – Podpora podpora komercializace VaVal+ (dále jen „SIGMA – DC1”) vyhlášené dne 29. března 2023.

Výsledky třetí veřejné soutěže programu SIGMA

Uchazeči podali do veřejné soutěže 24 návrhů projektů, z nichž postoupilo 18 návrhů projektů do hodnocení. Následně TA ČR 10 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 41,67 %.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Pro lepší orientaci zde naleznete video návod.

Jak podepsat smlouvu o poskytnutí podpory naleznete zde. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, pokládejte v rámci aplikace Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti:

 • Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky:
 • Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou.
 • Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je potřeba, abyste měli uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi dalšími účastníky, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami. Tuto smlouvu však TA ČR nedokládáte. V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se na nás obraťte pomocí aplikace Helpdesk v kategorii “Podpisy smluv” nebo “Projekty v realizaci”.

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se dle správního řádu nemůžete odvolat. V případě zjištění pochybení při postupu poskytovatele v hodnocení může hlavní uchazeč podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži. V případě nesouhlasu s některým stupněm hodnocení můžete vznést podnět k prověření prostřednictvím hodnotitele@tacr.cz, tato skutečnost bude sloužit pro zpětnou vazbu na hodnotitele (např. pokud se prokáže, že hodnotitel opakovaně hodnotil chybně, může jej TA ČR vyloučit z databáze hodnotitelů).


Vyhlášení 3. veřejné soutěže – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+

Zveřejněno dne 29. 3. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 29. března 2023 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+ (dále jen „SIGMA – DC1”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

SIGMA – DC1 je zaměřena na podporu projektů s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru, na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce.

TA ČR uchazeče upozorňuje, že návrh projektu musí být vyplněn v anglickém jazyce, stejně jako jeho povinné přílohy Project proposal (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a video, které bude charakterizovat návrh projektu. Funkční odkaz na video přiložte k návrhu projektu do ISTA.

TA ČR také doporučuje, aby si uchazeč po přihlášení přepnul ISTA na anglickou verzi přes ikonu vlajky v pravém horním rohu.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. března 2023 v 9:00 a končí dnem 17. května 2023 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.

K této veřejné soutěži nebude TA ČR pořádat webinář. V průběhu soutěžní lhůty zveřejní TA ČR na svých webových stránkách informační prezentaci, ve které shrneme podmínky veřejné soutěže. Prezentace bude zveřejněna 12. dubna 2023. Své dotazy můžete pokládat prostřednictvím HELPDESK.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2019, 2020, 2021); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 17. 05. 2023;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Novinky

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže – dílčí cíl 1
25. 9. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a…
Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 3. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+
2. 6. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže…