Jedenáctá veřejná soutěž


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – aktualizace ke dni 12. 10. 2023
Příloha č. 1 – Představení projektu
Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků
Příloha č. 3 – Tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče
Příloha č. 4 – Finanční plán hlavního uchazeče mladšího 18 měsíců
Příloha č. 5 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Čestné prohlášení za hlavního uchazeče
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Doplňující dokumentace

Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Program TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly 11. veřejné soutěže, podprogram 2

Zveřejněno dne 5. 1. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 11. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PP2 vyhlášené dne 4. října 2024.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 121 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 11. veřejné soutěže Programu TREND, PP2:

 • 115 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
 • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete ZDE.


Program TREND: Vyhlášení 11. veřejné soutěže, podprogram 2

Zveřejněno dne 4. 10. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 4. října 2023 jedenáctou veřejnou soutěž (dále jen „veřejná soutěž”) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 “Nováčci” (dále jen “PP2”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětem jedenácté veřejné soutěže programu TREND, PP2 je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v zadávací dokumentaci a v tomto článku).

Soutěžní lhůta začíná dnem 5. října 2023 v 9:00 hodin a končí dnem 22. listopadu 2023 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde

Pro uchazeče 11. veřejné soutěže programu TREND, PP2 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 11. října 2023 od 10:00 hodin
Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).
V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA.Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2019, 2020, 2021);
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 22. 11. 2023;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.