Jedenáctá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
31. 5. 2024
Alokace
200 mil. Kč (alokace se může měnit v závislosti na možnostech státního rozpočtu)
Maximální výše podpory na projekt
15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
5. 10. 2023 - 22. 11. 2023

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – aktualizace ke dni 12. 10. 2023
Příloha č. 1 – Představení projektu
Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků
Příloha č. 3 – Tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče
Příloha č. 4 – Finanční plán hlavního uchazeče mladšího 18 měsíců
Příloha č. 5 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Čestné prohlášení za hlavního uchazeče
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Doplňující dokumentace

Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Program TREND: Vyhlášení výsledků 11. veřejné soutěže, PP2 „Nováčci”

Zveřejněno dne 31. 5. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky jedenácté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 4. října 2023.

Výsledky jedenácté veřejné soutěže programu TREND

Uchazeči podali do veřejné soutěže 121 návrhů projektů, z nichž postoupilo 115 návrhů projektů do hodnocení (1 návrh projektu během hodnocení odstoupil z veřejné soutěže). Vzhledem k vysokému zájmu uchazečů byla alokace ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu navýšena na celkových 300 mil. Kč. Podpořeno tedy bude celkem 25 návrhů projektů, což znamená 20,7% míru úspěšnosti (z celkového počtu podaných návrhů projektů).

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům. Doručení rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže očekávejte během první poloviny června.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti:

  1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky:
  1. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou.
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je potřeba mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi dalšími účastníky, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na Helpdesk do kategorie „Podpisy smluv” nebo „Realizace projektů”.

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se dle správního řádu nemůžete odvolat. V případě, že máte podezření na pochybení při postupu poskytovatele v hodnocení, může hlavní uchazeč podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži. Podání výše uvedené stížnosti nestaví lhůty stanovené v části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. V případě nesouhlasu se závěry některého z hodnoticích stupňů můžete vznést podnět k prověření prostřednictvím hodnotitele@tacr.cz, nicméně tato skutečnost bude sloužit pro zpětnou vazbu na hodnotitele (pokud se prokáže, že hodnotitel opakovaně hodnotil chybně, může jej TA ČR vyloučit z databáze hodnotitelů).


Novinky

Program TREND: Vyhlášení výsledků 11. veřejné soutěže, PP2 „Nováčci”
31. 5. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky jedenácté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na…
Program TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly 11. veřejné soutěže, podprogram 2
5. 1. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 11. veřejné soutěže…