První veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 12. 2019
Alokace
2 mld. Kč
Maximální výše podpory na projekt
70 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
16. 5. 2019 - 11. 7. 2019

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 1. VS Programu TREND
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů
Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Příručky

Základní informace pro uchazeče pro 1. veřejnou soutěž programu TREND
Příručka pro oponenty
Příručka pro zpravodaje
Doplňující dokumentace

Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Přehled bodovaných, binárních a bonifikačních kritérií – 1. VS TREND
Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. VS Programu TREND
Oblasti inteligentní specializace v České republice – RIS3 v 1. VS programu TREND
Klíčové technologie pro země EU – KETs v 1. VS Programu TREND
Pravidla pro publicitu

Dotazy k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory směřujte na helpdesk.tacr.cz. Veškeré dotazy a návody na to, jak např. zaslat Výpis z rejstříku trestů, jak postupovat při chybě v Smlouvě a další, naleznete v Často kladených dotazech na zmíněné adrese helpdesku TA ČR.


Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – 12. 12. 2019

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 15. května 2019.

Celkové náklady na realizaci vybraných projektů dosáhnou 4,6 mld. Kč, a to díky úspěšné snaze MPO a TA ČR navýšit finanční prostředky ze státního rozpočtu určené pro tuto veřejnou soutěž z plánovaných 2 mld. Kč na 3 mld. Kč. 

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů (aktualizace 26.6.2020).

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů (aktualizace 26.6.2020), které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k objemu finančních prostředků určených pro tuto veřejnou soutěž budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory / vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených projektů. V takovém případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů (aktualizace 26.6.2020), jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 396 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 384 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 171, což znamená 43% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

  1. Doložit skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
  2. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, může být dále uloženo: předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program TREND – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů Formulář pro výpis z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.


Vyhlášení 1. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 15. května 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND.

Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na podporu výzkumu a vývoje tzv. Key Enabling Technologies – KET´S a dále např. na témata z oblasti Průmyslu 4.0 či prioritní témata v návaznosti na Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 16. 5. 2019 a končí dnem 11. 7. 2019 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu, vč. povinných příloh, bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
  2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR ista.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – Program TREND – NÁVRH PROJEKTU“.

Každý uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – Program TREND – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. 

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk .
Kontaktní osobou za poskytovatele je Jiřina Čepičková, tel.: +420 770 142 188, (9:00 – 15:00)

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže Programu TREND nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena.
    Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017), v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst 4 písm. a) a c) a čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Novinky

Program TREND: Prezentace a videozáznam z webináře k 12. veřejné soutěži, PP1
10. 7. 2024
- Technologická agentura České republiky pořádala ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 9. 7. 2024 webinář k 12. veřejné soutěži…
Program TREND: Vyhlášení 12. veřejné soutěže, PP1
26. 6. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 26. 6. 2024 dvanáctou…