Šestá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
31. 12. 2022
Alokace
2 mld. Kč
Maximální výše podpory na projekt
25 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
28. 4. 2022 - 16. 6. 2022

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů
Příloha č. 4 – Hodnoticí proces
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky v7
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků
Doplňující dokumentace

Program TREND
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Pravidla pro publicitu
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7

21. 12. 2022

Program TREND: Oznámení o odeslání rozhodnutí o výsledku 6. a 7. veřejné soutěže

Vzhledem k množícím se dotazům na odeslání rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže a zpřístupnění hodnoticích posudků k 6. a 7. veřejné soutěži Programu TREND informujeme uchazeče, že k odeslání rozhodnutí a zpřístupnění hodnoticích protokolů dojde nejdříve na začátku roku 2023.


14. 12. 2022

Program TREND: Vyhlášení výsledků 6. veřejné soutěže, PP1

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky šesté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 27. 4. 2022.

Uchazeči podali do veřejné soutěže 539 návrhů projektů, z nichž postoupilo 508 návrhů projektů do hodnocení. Následně Technologická agentura České republiky 123 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 23 %.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti: 

 1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
 1. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
 2. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky.

Pokud se na řešení návrhu projektu bude podílet více uchazečů, je třeba mít před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na helpdesk.tacr.cz do kategorie “Podpisy smluv” nebo “Projekty v realizaci”. 

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži.


Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 6. VS, PP1

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PP1 “Technologičtí lídři” vyhlášené dne 27. dubna 2022.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 508 návrhů projektů z celkového počtu 539 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 6. veřejné soutěže Programu TREND, PP1:

 • 508 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže – aktualizace k 8. 9. 2022;
 • 31 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže – aktualizace k 27. 10. 2022.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 22. července 2022 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.


27. 4. 2022

Vyhlášení 6. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 27. dubna 2022 šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – podprogram 1 – “Technologičtí lídři“ (dále jen PP1). 

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení 6. veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VAVAI).

Předmětem šesté veřejné soutěže Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” je výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. dubna v 9:00 hodin a končí dnem 16. června 2022 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).


ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením veřejné soutěže. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019, 2020); 
 • splňují definici podniku v obtížích;
 • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 16. 6. 2022;
 • nesplní další podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.


24. 3. 2022

Oznámení předběžných parametrů 6. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 6. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (dále jen “PP1”).

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 27. dubna 2022

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen “MPO”) je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 

Šestá veřejná soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” je zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. 

Šestá veřejná soutěž vyhlášená v PP1 se od předchozí veřejné soutěže vyhlášené v tomto podprogramu liší v několika parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.


Předběžné parametry 6. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” naleznete ZDE


Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

K této veřejné soutěži bude TA ČR ve spolupráci s MPO pořádat informační webinář. Termín konání bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 6. veřejné soutěži Programu TREND, PP1 směřujte prosím na Helpdesk.

Novinky

Program TREND: Oznámení o odeslání rozhodnutí o výsledku 6. a 7. veřejné soutěže
21. 12. 2022
- Vzhledem k množícím se dotazům na odeslání rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže a zpřístupnění hodnoticích posudků k 6. a 7. veřejné soutěži…
Program TREND: Vyhlášení výsledků 6. veřejné soutěže, PP1
14. 12. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky šesté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na…