Čtvrtá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 4. 2020
Alokace
315 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
10 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
10. 10. 2019 - 21. 11. 2019

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Příručka pro vyhodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu
Příloha č. 2 – Aplikační garant
Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku NmetS
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Příručky

Základní informace pro uchazeče
Příručka pro oponenty
Příručka pro zpravodaje
Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA_v účinnosti od 29. 8. 2019
Pravidla pro publicitu
Struktura cílů NPOV

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže – 30. 4. 2020

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, vyhlášené dne 9. října 2019.

  • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů (aktualizováno 7. 7. 2020).
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů (aktualizováno 7. 7. 2020) , které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž, nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 386 návrhů projektů, 357 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem
70 návrhů projektů, což znamená 19,61 % míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

Kde TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro příjemce těchto návrhů projektů následující: 

  1. Předložit údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky jednotlivě za každého uchazeče: 
  1. Doručit dvě podepsaná paré Smlouvy o poskytnutí podpory včetně Závazných parametrů v listinné podobě
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během několika dní (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR
dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

Veškeré dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 9. října 2019 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (dále jen program ZÉTA).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR  za účelem naplňování cílů programu ZÉTA. 

Hlavním cílem programu je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let včetně. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. října 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 21. listopadu 2019 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK

Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů. (databáze znalostí na helpdesk)

TA ČR dále informuje, že do 4. veřejné soutěže programu ZÉTA nebudou přijaty  takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017); 
  • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby, která se podílí na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontaktování uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnoticích orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Novinky

Program ZÉTA: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže
30. 4. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA,…
Program ZÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže
20. 12. 2019
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné…