VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky šesté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 6. června 2018.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 39 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 33 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 21, což znamená 63,6% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

V souladu s přílohou č. 10 Zadávací dokumentace TA ČR čeká u některých projektů doporučených k podpoře na výsledky od partnerských agentur, jelikož v případě všech partnerských agentur je oboustranné podpoření podmínkou poskytnutí podpory ze strany TA ČR. Seznam podpořených projektů se bude aktualizovat dle výsledků partnerských agentur. Zda jste podpořeni jak na české tak i zahraniční straně poznáte ve sloupci s názvem „Výsledky partnerských agentur”. Pokud bude ve sloupci „ANO”, předpokládá se uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory. Pokud je ve sloupci uvedeno „Čekáme na výsledky hodnocení”,je uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze strany TA ČR podmíněné podpořením na straně agentury a výsledky tak ještě nemusí být definitivní. Pokud bude ve sloupci uvedeno “NE”, k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze strany TA ČR nedojde.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále „Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

  1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení zde.
  2. Příjemce musí mít se zahraničním/i partnerem/y uzavřenou smlouvu, ve které bude vymezen způsob spolupráce na řešení projektu a dále zde bude ošetřena problematika ochrany práv duševního vlastnictví. Tuto smlouvu je povinen před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli předložit. Tato smlouva musí být podepsána všemi statutárními zástupci hlavního uchazeče na straně českého/ch i zahraničního/ch partnera/ů.. Smlouvu je možné nahradit tak, že zahraniční partner/ři bude/o stranou Smlouvy o účasti na řešení projektu, aniž by zahraniční partner/ři byl/i v roli dalšího účastníka.
  3. Doložit Smlouvu o účasti na řešení projektu před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory.
  4. Za účelem ochrany výsledků projektu a partnerů projektu musí příjemce doložit před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory formulář Pre-existent knowledge za předpokladu, že bude mezi řešiteli projektu tento dokument smluvně vypracován. V případě, že příjemce v návrhu projektu deklaroval, že dokument před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli dodá, musí tak učinit. Formulář Pre-existent knowledge je dostupný zde.
  5. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím ISTA), musí být před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
  6. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, se ukládá předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba“, anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestůtěchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestů je ke stažení zde.
  7. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.