Výsledky veřejné soutěže Programu Centra kompetence

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 30. 3. 2012 výsledky první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu Centra kompetence vyhlášené dne 29. června 2011.

V průběhu hodnotících lhůt dvoustupňové veřejné soutěže byly návrhy projektů předložené do programu Centra kompetence vyhodnoceny z formálního i odborného hlediska. Na základě tohoto hodnocení a aktuálně disponibilních finančních prostředků předpokládá Technologická agentura uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u celkem 22 návrhů projektů z celkem 128 návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Mezi podpořené projekty by mělo být v prvním roce řešení rozděleno celkem 446 842 tis. Kč, což odpovídá částce alokované na program v Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 schváleném usnesením vlády ze dne 21. září 2011 č. 692.

Seznam návrhů projektů, které BYLY doporučeny k podpoře a u kterých Technologická agentura ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Návrhy projektů jsou seřazeny dle výsledku hodnocení.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PODPORY – INFORMACE PRO PŘÍJEMCE

Smlouva o poskytnutí podpory a přílohy číslo 2. a 3. (viz níže) budou dostupné v aplikaci pro uzavírání smluv o poskytnutí podpory (bude součástí aplikace přihlášky), o jejímž spuštění budou manažeři podpořených projektů informováni (předpokládaným termínem spuštění je začátek června). Podmínkou uzavření smlouvy o poskytnutí podpory je řádně doložené trvání způsobilosti příjemce a dalších účastníků projektu dle § 18 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve znění pozdějších předpisů. Příjemce zašle podepsanou smlouvu o poskytnutí podpory spolu s přílohami (s výjimkou negociačního protokolu z písemných negociací, který bude přiložen poskytovatelem) ve dvou pare na adresu poskytovatele. Jednotlivá pare smlouvy z důvodu přiložení negociačního protokolu nesvazujte.

Společně s podepsaným vyhotovením Smlouvy o poskytnutí podpory budou poskytovateli zasílány následující přílohy:

1. schválený návrh projektu 2. stupně veřejné soutěže;
– Nemusí se jednat o kompletní návrh projektu (kompletní výtisk), ale pouze o nepodepsané titulní strany předloženého návrhu projektu, kde jsou uvedeny názvy všech subjektů, které se na projektu podílejí spolu se jmény statutárních zástupců.
2. všeobecné podmínky;
3. tabulky uznaných nákladů projektu;
4. podepsaná smlouva o spolupráci; – V případě, že platná a účinná smlouva o spolupráci nebyla příjemcem ke dni podpisu smlouvy o poskytnutí podpory dodána k založení jako její příloha, nabyde smlouva o poskytnutí podpory účinnosti dodáním platné a účinné smlouvy o spolupráci příjemcem. Příjemce může dodat smlouvu o spolupráci do 60 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Pokud příjemce smlouvu o spolupráci nedodá do 60 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu čl. 6 odst. 2 písm. e) všeobecných podmínek (viz Článek 12, odstavec 5 Smlouvy).
5. negociační protokol; – Negociační protokol bude ke smlouvě přiložen poskytovatelem s výjimkou protokolu z prezenčních negociací, který příjemce pošle spolu s jedním pare smlouvy.