Workshop Synergie s evropskými rámcovými programy

Formát mezinárodní spolupráce typu ERA-NET Cofund nahradí s nástupem období Horizontu Evropa nástroj Evropská partnerství. To je důvod,
proč je potřeba otevřít dialog o budoucnosti mezinárodní spolupráce veřejných poskytovatelů podpory VaVaI v programovém období 2021-2027
a předat informace z dosavadních jednání v rámci jeho přípravy.

V úterý 23. června 2020 se v prostorách Technologické agentury České republiky (TA ČR) konal workshop o dobré praxi v synergiích národních programů s evropskými partnerstvími a dalšími nástroji Horizontu 2020 a Horizontu Evropa. O aktuální situaci příprav Evropských partnerství na workshopu mluvil i Mgr. Jan Vašíček z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (prezentace k nahlédnutí zde).

V rámci projektu Synergie se TA ČR v současném rámcovém programu Horizontu 2020 pilotně zapojovala do projektů ERA-NET Cofund na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu. Další aktivity, kterými se TA ČR v rámci projektu Synergie zabývala byly možnosti spolupráce se Společnými technologickými iniciativami (JTIs), zapojení do několika CSA projektů Horizontu 2020, z nichž jeden TA ČR dokonce koordinuje, a pilotní ověření
SME Instrumentu fáze 1 na národní úrovni. Nasbírané zkušenosti chce teď předávat dál jako dobrou praxi. Více o nasbíraných zkušenostech v oblasti ERA-NET cofundů a jejich výzev se můžete dočíst v dokumentu Best Practices ERA-NET COFUND v ČR

Projekt Synergie je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Fondu soudržnosti, prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc a ze státního rozpočtu ČR. Více informací o projektu a jeho výstupech najdete zde.

Prezentace z workshopu je přístupná zde.