Program Prostředí pro život 2

Seznam soutěží

Aktuálně nejsou aktivní žádné soutěže

Novinky

Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení 2. veřejné soutěže
28. 2. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dne 28. února 2024 druhou veřejnou soutěž…
TA ČR pomůže Finanční správě hodnotit daňové odpočty na výzkum a vývoj
21. 2. 2024
- Daňové odpočty na výzkum a vývoj (VaV) jsou klíčovým nástrojem podpory výzkumných a vývojových aktivit v podnikovém sektoru, a to včetně spolupráce…
Vynechání pravidelné odstávky ISTA, SISTA a ISRB
20. 2. 2024
- Technologická agentura ČR informuje uživatele ISTA, SISTA a ISRB, že nedojde k pravidelné odstávce systémů ISTA, SISTA a ISRB plánované dne 23.02…

Více informací

Program Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2 (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády ČR č. 890 ze dne 22. listopadu 2023. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž výzkum bude prováděn zejména v těch tematických oblastech, ve kterých vznikají největší globální tlaky na životní prostředí, tedy v oblasti přírodních zdrojů, globálních změn, oběhového hospodářství, udržitelného rozvoje krajiny a lidských sídel, environmentálně příznivých technologií a ekoinovací a rozvoje environmentálně příznivé společnosti.

SPECIFICKÉ CÍLE PROGRAMU

  • zkvalitnit veřejnou správu v ochraně životního prostředí, klimatu, v oblasti přechodu na oběhové hospodářství a udržitelného rozvoje,
  • přinést nová technologická, technická a další řešení tak, aby Česká republika patřila mezi země s co nejmenším ohrožením životního prostředí,
  • rozšířit poznání ve stěžejních oblastech ochrany životního prostředí, klimatu, biodiverzity, oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje společnosti.

CÍL PROGRAMU

Hlavním cílem programu je prostřednictvím VaVaI přinést nové poznatky a nová řešení, která přispějí k zajištění zdravého, bezpečného a resilientního životního prostředí pro dobrý život lidí a udržitelný rozvoj společnosti (včetně související nutné socioekonomické transformace), dále k efektivnímu využívání přírodních zdrojů (včetně rozvoje oběhového hospodářství) a minimalizaci rizik plynoucích z lidské činnosti pro životní prostředí a klima a konečně ke zlepšení ochrany přírody a krajiny ČR.

Řešení, která vzniknou v rámci podpořených projektů, budou přispívat zejména:

  • ke kvalitnímu a bezpečnému životnímu prostředí,
  • ke klimatické neutralitě EU, rozvoji oběhového hospodářství a k převodu hospodaření se zdroji (včetně vodních) z lineárního k cirkulačnímu principu, k podpoře udržitelného rozvoje a znalostně založené (technologické a environmentálně příznivé) konkurenceschopnosti ČR,
  • k ochraně biologické rozmanitosti, k obnově přírodních ekosystémů, k ekologické stabilitě přírody a krajiny a jejich ochraně a šetrnému využívání,
  • k tvorbě politik a nástrojů zejména v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, a to na základě odborných poznatků (průřezové nástroje).

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU

Doba trvání programu je stanovena na roky 2024 až 2033, tj. 10 let. První veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2024 se zahájením poskytování podpory v roce 2025. Poslední veřejná soutěž bude vyhlášena v roce 2031 s podporou od roku 2032.

Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 7 let. Doba řešení projektu nesmí přesáhnout dobu trvání programu.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program se předpokládají ve výši 12,66 mld. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu budou činit ve výši 11,15 mld. Kč. Tyto výdaje byly stanoveny na základě analýzy absorpční kapacity, vyhodnocení stávajících výdajů na témata v oblasti ochrany životního prostředí a jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným vyhlašováním veřejných soutěží v jednotlivých podprogramech.