Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 12. 2024
Alokace
PP1 300 mil. Kč; PP2 150 mil. Kč Předpokládaná alokace pro tuto veřejnou soutěž se může měnit v závislosti na možnostech státního rozpočtu.
Maximální výše podpory na projekt
PP1 12 mil. Kč; PP2 15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
PP1 85 %; PP2 75 %
Uchazeči
Podniky, Výzkumné organizace, Ostatní uchazeči povoleni zadávací dokumentací
Lhůta pro podání návrhů projektů
25. 4. 2024 - 12. 6. 2024


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle – aktualizace ke dni 20. 5. 2024
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Příloha č. 3 – Aplikační garant v podprogramu 1

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky v7
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Potvrzení zájmu aplikačního garanta o využití výsledků
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům

Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023)
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

Program Prostředí pro život 2: Vyhlášení výsledků formální kontroly 1. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Zveřejněno dne 12. 7. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2, PP1 a PP2 vyhlášené dne 24. dubna 2024.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 235 návrhů projektů, z toho 1 návrh projektu odstoupil v průběhu formální kontroly.

 • 230 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
 • 4 návrhy projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.

Program Prostředí pro život 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Zveřejněno dne 24. 4. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 24. 4. 2024 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2 (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

TA ČR vyhlásila první veřejnou soutěž ve dvou podprogramech:

Podprogram 1
Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
Podprogram 2
Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost (PP2)

Podprogram 1 je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru.

Podprogram 2 je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu. Prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v podprogramu 2 vzniknou technologie, techniky a postupy, které budou přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, inovativnosti veřejného sektoru a atraktivity České republiky jako společnosti rozvíjející se s využitím inovativních řešení.

Soutěžní lhůta začíná dnem 25. 4. 2024 v 9:00 hodin a končí dnem 12. 6. 2024 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Doklady k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje všechny uživatele informačního systému ISTA o zavedení pravidelných odstávek z důvodu vývoje sdíleného informačního systému SISTA. Více informací naleznete zde.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí informačního systému jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.

Pro uchazeče 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 2 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 7. 5. 2024 od 14:00 hod

Webinář budete moci sledovat v živém přenosu na YouTube (bez nutnosti instalace a přihlášení).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v informačním systému ISTA. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2020, 2021, 2022); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 12. 6. 2024;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Informace k zasílání žádosti o aplikační garantství v podprogramu 1
V programu 1 zajišťuje aplikování výstupů a výsledků projektu jeden aplikační garant ze seznamu uvedeném v příloze č. 3 – Aplikační garant v podprogramu 1. Aplikační garantství je provázáno s prioritními výzkumnými cíli (dále také jako „PVC”), které jsou rozepsány v příloze č. 1 – Prioritní výzkumné cíle. Uchazeč si nejprve zvolí jeden PVC dle zaměření návrhu projektu a tím je zároveň určena i kontaktní osoba, na kterou se uchazeč obrátí se svou žádosti o aplikační garantství. V některých případech se žádost zasílá také v kopii na zastupující osobu (pokud je tak uvedeno u daného kontaktu).

Doporučujeme zaslat se žádostí o aplikační garantství i vyplněný návrh Potvrzení zájmu aplikačního garanta o využití výsledků spolu s anotací projektu. V samotné anotaci shrňte své předběžné představy o cílech projektu, o předpokládaných výsledcích, o přibližné době a nákladech na řešení, o případných spolupracujících subjektech a o klíčových osobách řešitelského týmu. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte email vždy pro každý návrh projektu zvlášť (např. pokud požadujete aplikační garanci ke třem návrhům projektů, zašlete tři emaily). Do předmětu emailu uveďte: „PPŽ2 – název návrhu projektu a kód návrhu projektu”. 

Své žádosti zasílejte do 22. 5. 2024, po tomto termínu již není možné garantovat jejich vyřízení. Více informací naleznete v zadávací dokumentaci (kap. 3.2 Aplikování výstupů a výsledků).

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014.

Program Prostředí pro život 2: Oznámení předběžných parametrů 1. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Zveřejněno dne 22. 3. 2024

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem životního prostředí informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2 (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 24. 4. 2024.

Program Prostředí pro život 2 je zaměřen na podporu projektů, jejichž výzkum bude prováděn zejména v těch tematických oblastech, ve kterých vznikají největší globální tlaky na životní prostředí, tedy v oblasti přírodních zdrojů, globálních změn, oběhového hospodářství, udržitelného rozvoje krajiny a lidských sídel, environmentálně příznivých technologií a ekoinovací a rozvoje environmentálně příznivé společnosti.

TA ČR vyhlašuje první veřejnou soutěž v podprogramech:

Podprogram 1
Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
Podprogram 2
Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost (PP2)

Podprogram 1 je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru.

Podprogram 2 je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu. Prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací PP2 vzniknou technologie, techniky a postupy, které budou přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, inovativnosti veřejného sektoru a atraktivity České republiky jako společnosti rozvíjející se s využitím inovativních řešení.

Předběžné parametry 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 2 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 2 bude TA ČR pořádat informační webinář. Termín konání informačního webináře zveřejníme s dostatečným předstihem na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život 2 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.

Novinky

Program Prostředí pro život 2: Vyhlášení výsledků formální kontroly 1. veřejné soutěže, PP1 a PP2
12. 7. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže…
Program Prostředí pro život 2: Prezentace a videozáznam z webináře k 1. veřejné soutěži
10. 5. 2024
- Technologická agentura České republiky pořádala spolu s Ministerstvem životního prostředí dne 7. května 2024 webinář k 1. veřejné soutěži Programu…